Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Nieuws

De nieuwsberichten die GGz de Viersprong op haar website laat zien over onderzoek en GGz behandelingen.

Proefschrift Laura Weekers - © vormgeving www.persoonlijkproefschrift.nl
Lees voor
Translate

Proefschrift: nieuw perspectief op classificatie van persoonlijkheidsstoornissen

Psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en junior onderzoeker Laura Weekers biedt een nieuw perspectief om persoonlijkheidsproblematiek sneller te herkennen. Haar belangrijkste conclusie: het alternatieve model helpt persoonlijkheidsproblematiek zowel bij volwassenen als jongvolwassenen eerder te herkennen en is voorspellend voor hoe mensen op lange termijn functioneren.

Rechts in beeld: Proefschrift Laura Weekers © vormgeving www.persoonlijkproefschrift.nl

Verdediging 4 juni 2024

Op dinsdag 4 juni verdedigt Laura Weekers – psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en junior onderzoeker- in de Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam haar proefschrift ‘Towards a new perspective on personality disorder classification. The alternative model for personality disorders in clinical practice’. Met haar proefschrift biedt zij een nieuw perspectief op de classificatie van persoonlijkheidsstoornissen, door het Alternatieve Model voor Persoonlijkheidsstoornissen (AMPD) te onderzoeken in de klinische praktijk.

Promotie 4 juni live volgen

Nieuw perspectief

Met haar proefschrift biedt Laura een nieuw perspectief op de classificatie van persoonlijkheidsstoornissen, door het Alternatieve Model voor Persoonlijkheidsstoornissen (AMPD) te onderzoeken in de klinische praktijk. In het alternatieve model wordt de basis van persoonlijkheidsproblematiek beschreven als problemen op het gebied van hoe iemand zichzelf ziet en ontwikkelt en hoe iemand zich tot andere mensen verhoudt.

Laura: “Het gaat er om in hoeverre je een stabiel zelfbeeld hebt, doelen in het leven kunt nastreven, je kunt inleven in anderen en wederkerige, bevredigende relaties met anderen kunt aangaan”.

Deze problemen op het gebied van zelf en ander worden op een schaal gemeten van gezond functioneren tot zeer ernstige beperkingen en zijn kenmerkend voor iedereen, ook voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Deze schaal vormt de basis van het model. Daarnaast worden verschillende stijlen omschreven, deze worden pathologische persoonlijkheidstrekken genoemd.

“De ene persoon is geneigd om angstig en somber te worden en zich terug te trekken, de ander is geneigd om boos te worden, zich boven anderen te plaatsen en impulsief te zijn”, aldus Weekers.

Deze benadering is fundamenteel anders dan het huidige classificatiemodel, waarbij persoonlijkheidsstoornissen vastgesteld worden op basis van een aantal (gedrags)kenmerken. Het alternatieve model probeert meer de onderliggende kwetsbaarheid in kaart te brengen

Uitdaging klinische praktijk

Laura: “Dit nieuwe model is een kans voor de klinische praktijk. Bij de ingebruikname van de DSM-5 bestonden nog geen richtlijnen hoe dit model in de klinische praktijk te gebruiken en er was nog geen onderzoek gedaan naar hoe bruikbaar dit model in de praktijk nu werkelijk is”.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Weekers is dat het alternatieve model een veelbelovend hulpmiddel is voor klinische besluitvorming. Juist omdat het helpt persoonlijkheidsproblematiek zowel bij volwassenen als jongeren eerder te herkennen en het meer voorspellend is voor hoe mensen op lange termijn functioneren.

Belang voor behandelaren

Weekers’ onderzoek benadrukt daarnaast het belang om behandelaren te helpen om een optimale therapeutische houding aan te nemen, ook in de intakefase: gericht op samenwerking, niet-oordelend, transparant, met het gebruik van begrijpelijke niet-stigmatiserende taal.

Over Laura Weekers

Laura Weekers is psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en junior onderzoeker bij de Viersprong. Na het schrijven van haar scriptie over de effecten van de behandeling Mentalization Based Treatment (MBT) voor jongeren, begon Laura in 2015 haar loopbaan bij de Viersprong als onderzoeksassistent. In 2017 startte zij met haar promotietraject. In het proefschrift zijn de zeven artikelen, die eerst separaat gepubliceerd zijn in een wetenschappelijk tijdschrift, gebundeld.

Lees voor
Translate

Pilot Mentalization-Based Treatment voor narcistische problematiek

De Viersprong onderzoekt een adaptatie van de behandeling Mentalization-Based Treatment voor mensen met narcistische problematiek (MBT-N). Dit omdat bij verschillende patiënten in MBT-programma’s vaker en ernstiger narcistische problematiek speelt dan gedacht. De pilot stemt de behandeling specifiek af op narcistische problematiek en breidt daarmee de kennis over deze problematiek binnen het MBT programma uit. Het onderzoeksteam maakt daarvoor gebruik van het handboek Mentalization-Based Treatment for Pathological Narcissism (2023) en recente literatuur.

Eerste onderzoeksresultaten in 2025

De pilot is in 2023 gestart met het screenen en selecteren van kandidaten, waarna elke kandidaat een kennismakingsgesprek en een individuele voorbereidingsfase heeft doorlopen. Sinds september 2023 krijgen de kandidaten groepstherapie. De eerste onderzoeksresultaten worden in 2025 verwacht.

Problemen met zelfbeeld en/of eigenwaarde

Het woord ‘narcisme’ heeft in de volksmond vaak een negatieve betekenis. Narcistische problematiek omschrijft echter mensen die in de kern problemen ervaren met hun zelfbeeld en/of eigenwaarde. Hierbij gaat het om een (te) sterk negatief gekleurd zelfbeeld – meestal onzekerheid – en/of ter compensatie een (te) positief gekleurd zelfbeeld/te grote mate van zekerheid, vaak in combinatie met een (te) (grote) gevoeligheid voor kritiek van anderen en/of een (te) (grote) mate van kritiek op zichzelf.

Niet overschatten, niet onderschatten, maar op waarde schatten

Mensen met narcistische problematiek hebben moeite met het reguleren van emoties en moeilijkheden in interpersoonlijke relaties. Ze zijn vaak rigide en hebben te hoge/overmatige verwachtingen van zichzelf en/of de ander. Om aan die hoge verwachtingen te voldoen, worden zelfbeeld-versterkende strategieën gehanteerd. Deze strategieën kunnen, naast helpend voor het in stand houden van een positief zelfbeeld en eigenwaarde, ook leiden tot problemen in contact met anderen. Als deze zelfbeeld versterkende strategieën falen, ontstaan er breuken in het zelfbeeld/de eigenwaarde en problemen in het contact met anderen, waardoor er weer en/of meer van deze strategieën (moeten) worden ingezet. Hierdoor kan een scala aan klachten en problemen ontstaan, samenhangend met een op de voorgrond staand een te rigide (vaak negatief gekleurd) zelfbeeld. Dit uit zich onder andere in depressieve klachten, angstklachten, (zelf)destructief gedrag en interpersoonlijke problemen. De Viersprong wil dit patroon samen met de cliënten helpen doorbreken met Mentalisation Based Treatment. De pilot MBT N draagt daarom ook de ondertitel “Niet overschatten, niet onderschatten, maar op waarde schatten”.

Waarom mentaliseren?

Mentalization-Based Treatment is een therapie waarin iemand leert om zijn eigen acties, gevoelens en die van anderen te begrijpen (mentaliseren). Wanneer dit lukt, kunnen mensen op een meer helpende manier omgaan met hun emoties en gedrag. Zij kunnen negatieve gevoelens en gedachten over zichzelf en anderen beter verdragen, waardoor de neiging tot (zelf)destructief gedrag afneemt. Dit zorgt voor meer stabiliteit en kwaliteit in relaties en een positiever, stabieler en meer flexibel zelfbeeld.

Samenwerking

De Viersprong werkt tijdens de pilot samen met de schrijvers van het handboek Mentalization-Based Treatment for Pathological Narcissism (2023): Robert Drozek, Brandon Unruh (McLean Institute, USA) en Anthony Bateman (één van de grondleggers van de MBT-behandeling). Vanuit de Viersprong werken Tim Symons (projectleider pilot MBT-N en individueel en groepstherapeut MBT-N) Ad Gerritsen (individueel en groepstherapeut MBT-N) Noortje Roosen (individueel sociotherapeut MBT-N) Willeke Witkam (programmasupervisor MBT-N) en Maaike Smits (onderzoeker pilot MBT-N) aan de pilot.

Lees voor
Translate

Gratis kennisbijeenkomst omgaan met persoonlijkheidsstoornissen

Online via Zoom – 12 maart 2024

19.00 tot 20.30 uur

Wat is een persoonlijkheidsstoornis eigenlijk? Hoe herken je dat bij iemand in je omgeving? Hoe ga je ermee om en wat kun je het beste wel of niet doen? Op 12 maart organiseert de Viersprong Academy een gratis online bijeenkomst voor naasten over al deze vragen.

Voor jezelf, familie en vrienden

De bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten over persoonlijkheidsstoornissen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld omdat jij zelf, of een vriend, familielid of andere naaste ermee worstelt. We geven je deze avond waardevolle informatie en tips om hiermee om te gaan.

Wat kun je verwachten?

Tijdens de informatieavond behandelen we verschillende onderwerpen, waaronder:

 • Wat is een persoonlijkheidsstoornis (PS)?
 • Hoe herken je dit als naasten?
 • Hoe ga je ermee om en wat kun je het beste wel of niet doen?
 • Hoe reageer je in een crisis en welke hulpverlening is mogelijk?

Meld gratis aan!

Vergroot je kennis over persoonlijkheidsstoornissen en meld je aan via de link hieronder. Samen kunnen we bijdragen aan een beter begrip en ondersteuning voor degenen die hiermee te maken hebben.
aanmelden

Nieuwe behandeling start in Nederland:

Multisysteem Therapie (MST) voor gezinnen met kinderen van 2 tot 10 jaar

Omdat ieder kind het recht heeft om thuis op te groeien

De Viersprong en MST Nederland/België werken samen met MST Services (Verenigde Staten) aan een nieuwe vorm van Multisysteem Therapie. Samen ontwikkelen zij een behandeling die uithuisplaatsing van jonge kinderen (2-10 jaar) helpt voorkomen. De eerste teams die met deze nieuwe behandeling werken, starten in april 2024 bij de Viersprong in Brabant en Zeeland. Gemeenten uit de jeugdzorgregio’s Noordoost Brabant en een deel van Zuidoost Brabant steunen de ontwikkeling met een subsidie van ca. 300.000 euro.

Onderzoek naar effectiviteit

Multisysteem Therapie meet standaard alle behandelresultaten. Ook de ontwikkeling van deze nieuwe variant zal nauw worden gevolgd door onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling en tevredenheid van de gezinnen. Daarnaast werken de Viersprong en MST-Nederland/België met een subsidie van het Bovenregionaal Expertisenetwerk (BEN) aan een grootschalig wetenschappelijk onderzoek van de implementatie in Nederland en de kosten- en de behandeleffectiviteit van deze interventie. Dit project zal meerdere jaren in beslag nemen.

Beter toekomstperspectief

De nieuwe intensieve gezinsbehandeling helpt gezinnen met jonge kinderen tussen 2 en 10 jaar met gedragsproblemen. Zoals agressief gedrag thuis, wangedrag op school of in de kinderopvang. De situatie is vaak al zo uit de hand gelopen dat uithuisplaatsing dreigt. Bijvoorbeeld in (gesloten) jeugdzorg. Met de nieuwe vorm van Multisysteem Therapie kunnen deze kinderen samen met hun broertjes en zusjes thuis blijven wonen en hebben ze een beter toekomstperspectief.

Voor het hele gezin

Multisysteem Therapie werkt samen met iedereen die belangrijk is voor het kind, voor de opvoeders en voor het slagen van de behandeling. De MST therapeut onderzoekt met hen waar de knelpunten ontstaan en helpt gericht om de problemen op te lossen. Dit kan zijn: op school, werk, met vrienden, hobby’s en thuis met het gezin en familie. Deze aanpak wordt al jaren effectief toegepast bij ernstige gedragsproblemen onder kinderen en jongeren van 10-19 jaar en bij kindermishandeling en –verwaarlozing vanaf 6 jaar. Omdat gezinnen met jonge kinderen andere problemen ervaren, krijgen die nu een eigen, passende aanpak.

[1] Noordoost-Brabant: ’s Hertogenbosch, Bernheze, Boekel, Boxtel, Land van Cuijk, Maashorst, Meijerijstad, Oss, Sint Michielsgestel en Vugt

[2] Zuidoost Brabant: Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Oirschot, Reusel-De Mierden.

Lees voor
Translate

Start psychodiagnostisch expertisecentrum Breda

Dit najaar startte in Breda een nieuwe en overkoepelende aanpak voor diagnostiek binnen de Viersprong. Dit psychodiagnostisch expertisecentrum combineert directe cliëntenzorg met innovatie van psychodiagnostiek. Zodat cliënten en medewerkers overal binnen de Viersprong profiteren van de nieuwste diagnostische kennis. Daarbij kunnen zij kiezen voor een intaketraject met een korte doorlooptijd, dat binnen een week een diagnose, indicatie en advies oplevert.

Betere cliëntenzorg, dichtbij èn centraal

Tot nu toe bood de Viersprong intake en diagnose vanuit vijf verschillende regio’s: Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Bergen op Zoom en Halsteren. Het nieuwe expertisecentrum in Breda gaat de kennis uit al deze locaties verbinden. Mensen met complexe hulpvragen over persoonlijkheid of gedrag krijgen voortaan de keuze tussen een gebruikelijke intake dicht bij huis of een intaketraject met een korte doorlooptijd op de centrale locatie in Breda. In beide situaties kijken diagnostiekmedewerkers samen met de cliënt, verwijzer en partners/familie hoe zij met de best passende klinische meetinstrumenten, methoden en technieken tot één overkoepelend rapport met antwoorden en advies komen. Volwassenen in de regio West-Brabant kunnen dankzij de opening van het centrum voortaan ook in Breda terecht voor Therapeutisch Psychologisch onderzoek.

Brede ontwikkeling psychodiagnostiek

Het nieuwe expertisecentrum in Breda combineert een basisteam van vaste medewerkers met collega’s van verschillende locaties. Zo kunnen diagnostiekmedewerkers in de Viersprong zich op alle locaties verder ontwikkelen, kennis met elkaar delen en over de grenzen van hun regio meedenken in specifieke casuïstiek.

Nieuwe diagnostiekmedewerkers krijgen in Breda een volwaardig inwerkprogramma en leren daarbij van de meest gespecialiseerde experts uit de TOPGGz-organisatie. Bestaande diagnostiekmedewerkers kunnen zich in Breda steeds weer bijscholen volgens de nieuwste ontwikkelingen. Dat komt doordat het expertisecentrum zich richt op verdieping en innovatie van psychodiagnostiek. De versnelde intake is hierin een eerste stap. Verdere verdieping en innovatie is nog in ontwikkeling en krijgt in het tweede kwartaal van 2024 vorm.

Lees voor
Translate

Klinisch psycholoog/psychotherapeut Maaike Smits wint Pieter Boeke Prijs

In juli 2023 is onze klinisch psycholoog/psychotherapeut Maaike Smits uitgeroepen als winnaar van de Pieter Boeke prijs. Haar proefschrift ‘The Impact of Treatment Intensity on Mentalization-Based Treatment for Borderline Personality Disorder’ is unaniem gekozen tot meest excellente proefschrift. Een prachtige kroon op het werk dat bijdraagt aan het verder ontwikkelen van MBT behandelingen en cliënten helpt ontwikkelen en groeien tot wat ze optimaal kunnen zijn.

Meer cliënten effectief behandelen

Door in te zetten op lager intensieve behandelprogramma’s kan effectieve behandeling voor méér cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis toegankelijk worden gemaakt. Dat is de belangrijkste conclusie uit haar onderzoek.

Beste proefschrift in twee jaar

De Pieter Boeke Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door Opleidingsinstituut PPO in samenwerking met de Pieter Boeke Foundation voor het beste proefschrift op het gebied van psychotherapie van de afgelopen twee jaar. Maaike laat negen andere genomineerden achter zich.

Prijsuitreiking 6 november

De uitreiking van de Pieter Boeke Prijs zal plaatsvinden voorafgaand aan de jaarlijkse Pieter Boeke Lezing op 6 november 2023 in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Thuis Best logo
Lees voor
Translate

Sneller thuis met ThuisBest in Zuidoost Brabant

Sinds juni 2023 leveren de Viersprong en Combinatie Jeugdzorg samen een ThuisBest-team om uithuisplaatsing van jongeren met ernstige gedragsproblemen in de leeftijd van 13-18 jaar zo veel mogelijk te beperken. MST Nederland levert hiervoor een aangepast programma, waarmee ThuisBest Zuidoost-Brabant als eerste gaat werken. De Viersprong werkt mee in het team en doet tegelijkertijd wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak. Gemeenten uit inkoopregio ‘Een 10 voor jeugd’ steunen het onderzoek ThuisBest met een subsidie van 190.000 euro. De eerste resultaten worden begin 2024 verwacht.

Zo thuis mogelijk

Kinderen horen thuis op te groeien, maar soms is een uithuisplaatsing niet te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer jongeren vastlopen op school of thuis en ouders overbelast zijn. ThuisBest combineert multisysteemtherapie aan huis met een korte plaatsing in een behandelgroep. De behandeling beperkt de tijd dat een kind uit huis is en ondersteunt zo beweging naar 0 uithuisplaatsingen voor jongeren van 13-18 jaar.

De Viersprong ontwikkelde zorgtraject Thuisbest eerder als tussenstap voor een snelle terugkeer naar huis vanuit gesloten plaatsingen. Dat deed zij samen met Koraal, Via Jeugd en Prisma. MST Nederland heeft het traject nu beschreven voor een brede toepassing vanuit open plaatsing. In de nieuwe samenwerking met Combinatie Jeugdzorg koppelt de Viersprong haar specialistische kennis en expertise op het gebied van de behandeling aan wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit.

Hoe het werkt

Het gezin gaat samen met een MST therapeut aan de slag om de factoren die het probleemgedrag van de jongere stimuleren of juist afremmen in kaart te brengen. Ook werkt ThuisBest aan het herstellen van de balans tussen draagkracht en draaglast van ouders. Daarnaast bekijkt de therapeut hoe jongere, gezin en netwerk mee kunnen helpen bij de verandering die nodig is. Door de intensieve samenwerking tussen de behandelgroep van Combinatie Jeugdzorg en het MST team van de Viersprong worden alle delen van het zorgtraject versterkt. ThuisBest is hierdoor korter, ouders kunnen de opvoeding van hun kind zelf weer oppakken en jongeren voelen zich gesteund door hun omgeving.

Eerste ervaringen

Inmiddels werken de eerste gezinnen samen met het ThuisBest-team hard aan de thuiskomst van hun jongeren. Tijdens het verblijf op de groep werken alle betrokkenen intensief samen aan de doelen om de terugkeer naar huis zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Daarbij is er veel afstemming en verbinding tussen de verschillende partijen. Hoewel de jongere in de eerste weken niet thuis verblijft, is er wel zoveel mogelijk aandacht voor school, vrienden en sportclubs en zal de jongere zo veel mogelijk naar zijn eigen school en vrijetijdsbesteding gaan. De eerste resultaten worden begin 2024 verwacht, wanneer de gezinnen hun ThuisBest-traject afronden.

Lees voor
Translate

De Viersprong bundelt krachten met zorgverzekeraars

Maandag 10 juli vond de eerste netwerkbijeenkomst plaats tussen de Viersprong en genodigde zorgverzekeraars a.s.r. verzekeringen, CZ, DSW Zorgverzekeraar, Menzis, Coöperatie VGZ, en Zilveren Kruis. De bijeenkomst was een initiatief van de raad van bestuur van de Viersprong.

Samen kijken naar actuele vraagstukken

De Viersprong wil op een duidelijk andere manier samen de schouders zetten onder vraagstukken die er in de GGZ toe doen. Dat doen we om te komen tot de juiste behandeling, op het juiste moment, op de juiste plaats en voor de juiste duur aan mensen met complexe persoonlijkheidsproblematiek. We leven immers in een wereld waarin de schaarste in de sector en de hoge vraag naar zorg ons vragen om op creatieve manieren met dezelfde mensen meer mensen beter te maken. De Viersprong wil daarom ‘kennisdeling’ naar een volgend niveau tillen en zet daarmee een nieuwe stap in een vertrouwde traditie.

Nieuwe koers

De toelichting op onze nieuwe koers Samen Duidelijk Anders gaf een uniek kijkje in de keuken van de Viersprong als TOPGGz organisatie. De koers laat zien hoe we met gepassioneerde professionals en wetenschappelijke, flexibele en innovatieve behandelingen gaan voor TOPGGz kwaliteit. Daarnaast kwamen onderwerpen aan bod zoals kwaliteitsborging, vroegsignalering en detectie, het vergroten van de toegankelijkheid van zorg, wachttijden en de ontwikkeling van nieuwe methodieken.

Snel duidelijkheid geven

Zorgverzekeraars kregen een blik op het intakeproces, gericht op de positieve impact van snel duidelijkheid geven over de geschiktheid voor een behandeling. Onze ervaring is dat cliënten vooral willen weten òf ze in aanmerking komen voor een behandeling die bewezen effectief is. En of zij op de juiste plaats, de juiste behandeling voor de juiste duur gaan krijgen.

Dank aan de aanwezige zorgverzekeraars voor hun deelname aan deze vruchtbare bijeenkomst en belangstelling om met elkaar en de Viersprong over deze thema’s in gesprek te blijven.

Lees voor
Translate

Hoe werkt het Centraal Intake Team (CIT)

Werkwijze van het Centrale Intake team

Als gespecialiseerd, bovenregionaal centrum voor persoonlijkheidsproblematiek, is er bij onze cliënten sprake van ernstige problematiek. Cliënten hebben vaak meerdere intakes en behandelingen bij verschillende instellingen gehad, met nog onvoldoende resultaat. De Viersprong voelt daarom voor cliënten soms als “de laatste strohalm”. Dit maakt dat een intake bij de Viersprong meteen een ander uitgangspunt heeft.

Cliënten worden naar ons verwezen voor een intensieve psychotherapeutische behandeling. Die psychotherapeutische benadering zetten we al tijdens de intakefase neer. Wij willen dat cliënten in de intake gaan voelen en ervaren wat zij nodig hebben voor een succesvolle behandeling. En dat zij daarin een eigen verantwoordelijkheid hebben. Het is een traject dat we nadrukkelijk samen met de cliënt en hun naasten doorlopen om tot een succes te komen.

Gerichte focus op eigen rol

Omdat wij als specialistisch centrum laat in de keten van zorg zitten, is vaak al veel informatie bekend van collega’s uit eerdere intakes en/of behandelingen. Dat geeft ons dan ook meer ruimte om tijdens de intake de focus te leggen op de relatie, de motivatie, de weerstand en de afweer. We staan samen met de cliënt stil bij wat er zich in het ‘hier-en-nu’ in de relatie afspeelt en we focussen op hoe de cliënt spreekt en nadenkt over eerdere behandelingen, zijn eigen gedrag en houding. Hierdoor krijgen we meer zicht op het vermogen en de mate van bereidheid voor een intensieve psychotherapie.
Door samen met cliënten stil te staan bij wat er zich in het ‘hier-en-nu’ in de relatie afspeelt en te focussen op hoe de cliënt spreekt en nadenkt over eerdere behandelingen, zijn eigen gedrag en houding, krijgen we meer zicht op het vermogen en de mate van bereidheid voor een intensieve psychotherapie. We staan samen met de cliënt stil bij wat er nu écht nodig is om wél te veranderen. Dat is, onzes inziens, van groter belang dan een uitgebreide anamnese (die vaak al voorhanden is). Wij willen in de intake zorgen dat cliënten weten waarvoor ze kiezen en wat daarvoor nodig is van hun kant. Dat ze bewust kunnen nadenken over de behandeling en hun gedrag/houding en er bewust voor kunnen kiezen of ze met zichzelf (en ons) op een psychotherapeutische wijze aan de slag willen gaan.

Heldere verwachtingen

We focussen dus minder op informatieverzameling en meer op het proces. Daarmee krijgt de client een goed beeld van hoe psychotherapie bij de Viersprong eruitziet en wat zij zelf daarin te betekenen hebben. Op deze manier heeft een behandeling bij de Viersprong een maximale kans van slagen.

Verschillende perspectieven samenbrengen

Naast de ‘psychotherapeutische’ intake, zijn er ook vragenlijsten (BSI; SIPP; SCID-PV/SV) en een diagnostisch interview (SCID-P/S; STiP) gericht op gestructureerde en classificerende diagnostiek. Deze meer ‘beschrijvende’ en ‘geobjectiveerde’ diagnostiek vergelijken we met de indrukken en het contact van de intake. Zo heeft één collega zich gefocust op het contact en de dynamiek van de cliënt en een andere collega op de zelfrapportage en de klachten/problemen van de cliënt. Deze verschillende perspectieven brengen we samen tot een integratief beeld.

Adviesgesprek

In het adviesgesprek nemen we alles met de cliënt door en delen we het integratief beeld. We kijken of onze werkwijze op de problematiek aansluit op de verwachtingen van de cliënt. Hierover gaan we in gesprek. Als de gevormde beelden erg uiteen liggen, bespreken we dat ook met cliënt. Als we samen besluiten voor een behandeling te gaan, maken we afspraken over wat er nodig is om te veranderen, bespreken we de verschillende behandelopties en de bereidheid daartoe.

Lees voor
Translate

Toewerken naar een Psychodiagnostisch Expertise Centrum

Bij de Viersprong onderzoeken we continu of er nog beter passende en effectievere behandelmogelijkheden zijn. Om cliënten de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats en voor de juiste duur te bieden. Dat is belangrijk. Adequate (psycho)diagnostiek, met focus op de mens als geheel, is dus van belang om zo snel mogelijk de juiste diagnose en behandeladvies te geven.

Moderne vormen van diagnostiek

Daarom werken we in Breda toe naar de oprichting van een state-of-the-art psychodiagnostisch expertise centrum, waar we eerder risicoprofielen herkennen en beter kunnen indiceren wie wat nodig heeft. Naast nieuwe moderne vormen van psychodiagnostiek, werken we met een intakestraat waardoor cliënten binnen één week horen wat hun diagnose, indicatie en behandeladvies is.

Eind dit jaar promoveert Laura Weekers op het inzetten van het Alternative Model of Personality Disorder (AMPD) in de klinische praktijk. Dit model geeft meer ruimte voor het beschrijven van zowel de probleemgebieden als de veerkracht van een cliënt. Nu de onderzoeksfase achter te rug, starten we met de implementatie. We willen dit model verder uitrollen en inzetten in de klinische praktijk

Een andere manier van psychodiagnostiek die hierbij aansluit, is het Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO). De tijd is rijp om nieuwe adaptaties verder te onderzoeken. Hoe zou TPO eruit kunnen zien bij een second opinion of bij kortere en/of langere varianten?

Tot slot willen we meewerken aan wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe testen, normeringen en nieuwe psychodiagnostische visies.

Meer weten

Meer weten over onze aanpak en de diagnostische innovaties?

Neem dan contact op met Anneke van Doorn, zorgmanager centraal intake team:
E-mail: anneke.van.doorn@deviersprong.nl
Mobiel: 06-27 14 52 51

Werken in het psychodiagnostisch expertisecentrum?

Lees voor
Translate

Grootschalig onderzoek naar MST-ID

In april 2023 start de Research afdeling van de Viersprong een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van de multisysteemtherapie specialisatie MST ID. Het onderzoek combineert gegevens uit vragenlijsten met interviews en persoonlijke ervaringen van gezinnen waarin een ouder en/of kind een licht verstandelijke beperking heeft.

Vervolg met bredere doelgroep en aanbod

Het onderzoek is een vervolg op onderzoek uit 2014-2020. Toen heette de specialisatie nog MST-LVB en was het aanbod uitsluitend gericht op jongeren met een licht verstandelijke beperking. Sindsdien is het aantal behandelteams en het behandelaanbod flink gegroeid. Ook gezinnen waarbij één of meerdere ouder(s) een licht verstandelijke beperking hebben behoren nu tot de doelgroep. Vanuit haar rol als TOP-GGz instelling wil de Viersprong nu onderzoeken wat de veranderingen in doelgroep en aanbod betekenen voor de effectiviteit van de behandeling.

Samenwerken in onderzoek en praktijk

Succesvol onderzoek komt natuurlijk niet tot stand zonder samenwerking. Die samenwerking startte al bij de subsidieaanvraag voor het vervolgonderzoek, waaraan Koraal, Prisma, MST-Nederland en België, MST Services en enkele betrokken universiteiten hebben bijgedragen. Stichting tot Steun VCVGZ heeft de subsidie toegekend en maakt het onderzoek mede mogelijk. De komende periode zoekt de Viersprong contact met behandelteams om kennis en ideeën uit te wisselen. Daarop volgt in het eerste kwartaal de precieze onderzoeksopzet, medisch-ethische toetsingsaanvraag en het draaiboek voor de uitvoering van het onderzoek. In april 2023 gaat het onderzoek van start, met Nadia van Wijngaarden als junior onderzoeker en onder begeleiding van senior onderzoeker dr. Annemarieke Blankestein en dr. Dineke Feenstra, manager RD&E.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het onderzoek of kennis maken met onderzoeker Nadia van Wijngaarden. Stuur dan gerust een e-mail naar research@deviersprong.nl. We delen ons enthousiasme graag!

Lees voor
Translate

Samenwerking in Hart van Brabant:

Crossroads staat voor je klaar!

De elf gemeenten in de regio Hart van Brabant en zorgcombinatie Crossroads werken sinds 1 januari op een andere manier nauw samen aan betere hoogspecialistische jeugd- en crisiszorg. In zorgcombinatie Crossroads bundelen De Viersprong, Amarant, GGz Breburg en Sterk Huis hun krachten. Samen zijn we dé expert op het gebied van hoogcomplexe zorg voor kinderen en gezinnen.

Wat is er per 1 januari veranderd?

Voorheen had iedere organisatie een eigen overeenkomst met gemeenten. Per 1 januari zijn de partners binnen de zorgcombinatie gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitdaging om jongeren zo snel, zo zelfstandig en zo ‘thuis’ mogelijk hoogspecialistische zorg te bieden. Bij Crossroads is alle kennis en hulp in één team gebundeld. Zo kan de benodigde intensieve hulp geboden worden, zonder steeds tussen organisaties te moeten wisselen.

Centraal aanmeldpunt

Gezinnen, verwijzers en de medewerkers van de verschillende organisaties merken dat er vanaf 1 januari anders gewerkt wordt. Verwijzers in de regio Hart van Brabant hoeven nu niet meer zelf te beslissen bij welke hoogspecialistische zorgorganisatie zij hun cliënt aanmelden. Dit gaat namelijk voortaan via één portaal: het aanmeldformulier op de geheel vernieuwde website zorgcombinatiecrossroads.nl.

De aanmeldingen worden door het nieuwe centrale Aanmeldpunt Crossroads verwerkt. Hierbij wordt meteen gekeken welke specialistische zorgpartner het beste past bij de problematiek die beschreven wordt in het aanmeldformulier. Deze zorgpartner voert het intakegesprek met de cliënt, stelt het behandelplan op en betrekt andere zorgpartners hierbij wanneer nodig. Zo wordt voorkomen dat de cliënt van de ene organisatie naar de andere wordt verwezen en daar weer opnieuw zijn of haar verhaal moet doen. En daarnaast wordt vanaf het begin samengewerkt aan een behandelplan waar alle hoogspecialistische hulp in zit die de cliënt nodig heeft.

Voor de medewerkers van de betrokken organisaties betekent dit dat ze meer gaan samenwerken in de behandeling van cliënten, ieder vanuit hun eigen specialisme. Tegelijkertijd zorgt dit voor meer kennisdeling.

Waarom Crossroads?

Ongeveer 1.500 kinderen in de regio Hart van Brabant groeien op in moeilijke, onveilige thuissituaties waarbij er binnen het gezin vaak meerdere complexe problemen bij verschillende gezinsleden zijn, die weerslag hebben op elkaar. Om de problemen bij deze kinderen op te kunnen lossen richten we ons op de problemen in het hele gezin. Crossroads is ontstaan vanuit het besef dat we dit vanuit de verschillende organisaties niet alleen kunnen. Daarom werken De Viersprong , Amarant, GGz Breburg en Sterk Huis als kernpartners samen onder de naam Crossroads. Daarnaast zijn er vier strategische samenwerkingspartners: Koraal groep, Novadic Kentron, Reinier van Arkel en stichting De As. Hiermee heeft Crossroads de kennis, expertise en een groot en gevarieerd behandelaanbod beschikbaar, dat op maat ingezet kan worden voor jongeren en gezinnen voor de moeilijkste hulpvragen. Wij combineren expertise uit de diverse jeugddomeinen achter de schermen en maken hier één passend aanbod van. Zodat je als gezin een vast aanspreekpunt hebt en niets merkt van de verschillende organisaties die je steeds helpen.

Meeste gezondheidswinst persoonlijkheidsstoornissen bij vroeg ingrijpen

Namens heel de Viersprong feliciteren we @JoostHutsebaut met zijn benoeming als bijzonder hoogleraar aan de Tilburg University. We zijn enorm trots op zijn aanvaarding van de leerstoel ‘Preventie en vroege interventie van persoonlijkheidspathologie’. 

Terugblik op de oratie

Joost Hutsebaut breekt een lans voor een betere detectie en ontwikkeling van betere behandelingen, zodat meer jongeren sneller op de juiste plek in de hulpverlening terechtkomen en een gepaster – effectiever – behandelaanbod krijgen. Hoe eerder, hoe beter:

“Persoonlijkheidsstoornissen manifesteren zich doorgaans vanaf de puberteit. Ze hebben een immense impact op de kansen waarmee een jongvolwassene zijn of haar leven zelf kan beginnen vormgeven. Ze bepalen je kansen om een opleiding af te maken, een fijn sociaal netwerk te vormen, een stabiele relatie te ontwikkelen en een gezond leven te leiden. Bijna de helft van de mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis heeft nooit een betaalde baan. Ze zullen als volwassene ongeveer de helft van de tijd in behandeling zijn en ze leven twintig jaar korter dan andere mensen. Greenpeace had gelijk in de jaren tachtig: no time to waste.  De meeste gezondheidswinst boeken we wanneer we vroeg in de ontwikkeling van een persoonlijkheidsstoornis gepast ingrijpen. En toch is dat niet wat we vandaag doen. Behandelaars schromen zich vaak om persoonlijkheidspathologie vroeg vast te stellen. Ze vinden het vaak not-done, onethisch. In deze rede wil ik beargumenteren waarom het net ethisch is om persoonlijkheidspathologie vroeg te detecteren en om vroeg in het beloop ervan te interveniëren. En tegelijk wil ik aangeven waar ik denk dat het veld zich verder moet ontwikkelen”.

Lees de hele oratie (PDF, 856 Kb)

Vanaf 2023: samenwerken in Hart van Brabant via Crossroads


De regio Hart van Brabant (11 gemeenten) en zorgcombinatie Crossroads gaan vanaf 2023 nauw samenwerken aan betere jeugdzorg voor de hoogspecialistische jeugdhulp en de crisiszorg! In zorgcombinatie Crossroads werken wij samen met Amarant,  GGz Breburg en Sterk Huis.

Nieuwe afspraken – nieuwe werkwijze

Het afgelopen jaar is een intensief inkooptraject gelopen met de regio Hart van Brabant en we kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op dit proces. Er zijn vele gesprekken gevoerd met de regio maar ook met de

Crossroadspartners om tot goede afspraken te komen. Dat is ook nodig want er gaat veel veranderen met deze nieuwe inkoop. Waar voorheen iedere partij een eigen overeenkomst had, worden we vanaf 1 januari samen verantwoordelijk om voor de cliënten passende zorg te organiseren vanuit een vastgesteld budget. Deze andere manier van werken past bij taakgericht inkopen.

Taakgericht inkopen

De kern van taakgerichte inkoop is partnerschap tussen opdrachtgever (gemeenten) en opdrachtnemer (Crossroads). De regio heeft een budget beschikbaar gesteld voor deze groep kinderen en gezinnen die hoogspecialistische zorg nodig hebben. Samen met Crossroads is afgesproken hoe we op de nieuwe manier de zorg voor deze kinderen, jongeren en gezinnen op inhoud gaan vormgeven maar ook hoe we samen de risico’s verdelen en samen gaan sturen op de gewenste uitkomsten. Het is een spannend traject waar we veel nog samen moeten gaan uitvinden. Samen met de gemeenten maar ook samen met de Crossroadspartners.

De opdracht

In Zorgcombinatie Crossroads gaan we met de organisaties Amarant, GGz Breburg en Sterk Huis én de 4 zogenaamde strategische partners Koraal groep, Novadic Kentron, Reinier van Arkel en stichting De As, deze jeugdhulpopdracht Hart van Brabant uitvoeren. We staan voor de uitdaging om invulling te geven aan o.a. ‘van zwaar naar lichter’ en ‘van verblijf naar thuis’. Dit vraagt om sterke netwerken en het organiseren van integrale zorg. Het kunnen inzetten van de benodigde intensiteit van hulp, zonder steeds tussen organisaties te moeten wisselen. Per 1 januari gaan we van start.

De Viersprong neemt TOPGGz-keurmerken in ontvangst

Vanmiddag namen Hester den Hartog en Walter Franken, samen raad van bestuur van de Viersprong, het TOPGGz-keurmerk in ontvangst voor de afdelingen Persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen en Persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren. Monique van Bueren van de Stichting Topklinische GGz reikte de keurmerken uit tijdens haar deelname aan het TOPGGz mini-symposium van de Viersprong.

Opnieuw 4 jaar volledig TOPGGz gecertificeerd

De Viersprong is door de uitreiking van de keurmerken opnieuw volledig TOPGGz-gecertificeerd voor de doelgroep persoonlijkheidsstoornissen. Namelijk bij afdeling volwassenen én de afdeling jongeren. Beide afdelingen hadden het keurmerk al. Het keurmerk werd voor een nieuwe periode van vier jaar verlengd na een reguliere hervisitatie.

Trots op de organisatie

De raad van bestuur is trots dat haar organisatie het TOPGGz-keurmerk mag blijven voeren. “Het TOPGGz-keurmerk is een bewijs van kwaliteit en bevlogenheid waar we samen hard aan werken. Wij als bestuur mogen de keurmerken in ontvangst nemen en delen onze trots met heel de organisatie. Al onze medewerkers sámen, zowel zorginhoudelijk als staf, maken dat we TOPGGz werk afleveren”, zegt Hester den Hartog.

De Viersprong vierde de nieuwe keurmerken vanmiddag met een mini-symposium voor en door medewerkers dat laat zien wat de Viersprong TOPGGz maakt. Met presentaties over onderzoek en ontwikkeling binnen de Viersprong en een toelichting op innovatieve behandelingen besproken bij jongeren (MST-Intelectual Disability) en bij volwassenen (blended Dynamische Interpersoonlijke Therapie).

TOPGGz garandeert hoogwaardige kwaliteit

Sommige cliënten hebben een hoogspecialistisch zorgaanbod nodig. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn en/of omdat er onvoldoende resultaat is van een behandeling in de specialistische ggz. Niet elke ggz-instelling biedt dat hoogspecialistische aanbod. Dat maakt het vinden van de juiste weg niet altijd makkelijk. Daarom is er het TOPGGz-keurmerk. Dat laat zien waar cliënten (en hun naasten en doorverwijzers) voor hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen. TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.

Lees voor
Translate

Oratie bijzonder hoogleraar preventie en vroege interventie persoonlijkheidspathologie

Op 2 december 2022 geeft klinisch psycholoog Joost Hutsebaut een oratie over preventie en vroege interventie bij persoonlijkheidsstoornissen. Daarmee aanvaardt hij officieel zijn benoeming als bijzonder hoogleraar aan de Tilburg University. Na afloop deelt de orator zijn inaugurele rede op onze website. 

Waarom deze leerstoel

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis lopen een sterk verhoogd risico op een hele reeks van negatieve gevolgen: ze zullen vaker andere psychische aandoeningen ontwikkelen en krijgen vaker last van lichamelijke problemen zoals obesitas, kanker of hartklachten. Hun levensverwachting is aanzienlijk lager dan gemiddeld. Daarnaast lukt het een aanzienlijk deel van hen niet om een opleiding af te maken of een baan te vinden en te houden. De tol van persoonlijkheidsstoornissen is dus zowel individueel als maatschappelijk hoog. Daarom wilde de Viersprong een leerstoel instellen voor een betere detectie, zodat kwetsbare jongeren sneller op de juiste plek in de hulpverlening terechtkomen.

Joost Hutsebaut zei hierover bij zijn benoeming: “Heel wat behandelaars aarzelen om persoonlijkheidsproblematiek vroeg in het beloop vast te stellen en te behandelen. Daardoor gaat vaak een kritieke periode voorbij zonder dat er behandeling wordt ingezet die voldoende afgestemd is op de kwetsbaarheden van deze jongeren en gezinnen. Als je vervolgens kijkt naar de enorme persoonlijke en maatschappelijke impact van persoonlijkheidsstoornissen op volwassen leeftijd, is dat zonde. Met deze leerstoel en het onderzoek dat eraan verbonden is, wil ik enerzijds graag bijdragen aan een betere detectie, zodat kwetsbare jongeren sneller op de juiste plek in de hulpverlening terechtkomen. Anderzijds wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van betere behandelingen die ook breed kunnen worden ingezet, zodat meer jongeren een gepaster – effectiever – behandelaanbod krijgen.”

De leerstoel maakt deel uit van het departement Medische en Klinische Psychologie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Hutsebaut zal bijdragen aan de wetenschappelijke ontwikkeling en evaluatie van gespecialiseerde diagnostiek en van programma’s voor vroege interventie, en ook de kosteneffectiviteit van vroege behandeling onderzoeken. Daarnaast zal Hutsebaut onderwijs verzorgen in het masterprogramma Psychologie en Geestelijke Gezondheid van Tilburg University. Zo draagt zijn werk bij om individueel leed en maatschappelijke schade door persoonlijkheidsstoornissen zo veel mogelijk te voorkomen.

Achtergrond bijzonder hoogleraar

Prof.dr. J. Hutsebaut (geboren 1974) werkt sinds 2004 bij de Viersprong als klinisch psycholoog en onderzoeker. Hij studeerde psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en promoveerde in 2003 aan diezelfde universiteit. Bij de Viersprong behandelt hij vooral jongeren met een (beginnende) borderline-persoonlijkheidsstoornis. Verder is hij ook één dag per week verbonden aan het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Hutsebaut doet onderzoek, begeleidt promovendi, heeft talrijke wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en is daarnaast co-auteur van ‘De kracht van mentaliseren’, een boek dat een breed lezerspubliek helpt om problemen in relaties te voorkomen door de eigen gevoelens en gedachten en die van anderen te leren herkennen en benoemen. Hutsebauts aanstelling is voor één dag in de week. Daarnaast blijft hij werkzaam bij de Viersprong en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

Lees voor
Translate

Nieuwe locatie in Goes geopend

De Viersprong koestert al langer de wens om ook kinderen in Zeeland de juiste hulp, dichtbij huis en zo snel en zo vroeg mogelijk te kunnen bieden. Dat is nu een feit! Want deze maand (augustus 2022) is onze nieuwe locatie in Goes geopend.

Meer kinderen helpen

Al jarenlang biedt de Viersprong vanuit locatie Bergen op Zoom hulp aan een selecte groep Zeeuwse jongeren tussen de 12 en 18 jaar met persoonlijkheidsproblemen. Maar door de lange reisafstand was het niet altijd mogelijk om in urgente situaties snel hulp bij het gezin te bieden. Met de opening van de locatie in Goes is deze afstand enorm verkleind en hopen we meer kinderen in Zeeland snel(ler) te kunnen helpen.

Voor wie?

In Goes starten we met de diagnostiek en duurzame behandeling gericht op kinderen van 12 tot 18 jaar en hun gezinnen met complexe persoonlijkheidsstoornissen. We richten ons speciaal op die kinderen die al veel behandelingen met onvoldoende of geen resultaat hebben gehad en telkens van het kastje naar de muur worden gestuurd. Door de locatie in Goes is de juiste zorg dichtbij en kijken we samen met de kinderen, hun ouders en verwijzers welke behandeling het beste aansluit. Samen duidelijk anders.

Kom je langs?

Naast diagnostiek en behandeling, delen de Viersprong-collega’s in Goes ook graag hun kennis. Heb je dus vragen of behoefte aan advies, bel ons gerust of kom langs! 

Adres

De Viersprong
Stationspark 27H (2e etage)
Goes

Kiek Zeeland bedankt!

Tot de opening van het nieuwe pand in Goes, mochten we gebruikmaken van de behandelruimtes van onze collega s van Kiek Zeeland. Via deze weg willen we hen nogmaals enorm bedanken daarvoor!

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar het aanbod of nog eventuele openstaande vacatures in Goes? Kijk op onze website of neem contact op met projectleider Karen Braamse, K&J klinisch psycholoog, tel. 06 20932025. Zij staat je graag te woord.

Lees voor
Translate

Symposium Mentaliseren in het onderwijs 29 juni 2022

Op woensdag 29 juni 2022 van 17:30 uur tot 20:00 uur organiseert de Viersprong een symposium Mentaliseren in het onderwijs. Voor wie is deze avond bedoeld? Leerkrachten, zorgcoördinatoren en counselors in het basis- en middelbaar onderwijs. Onderwerpen als ‘waarom dit project’, ‘wat is mentaliseren’, ‘hoe kunnen onderwijs en behandeling elkaar helpen’ komen aan bod. Deelname is gratis. 

Klik hier om de volledige uitnodiging te lezen en jezelf direct aan te melden. 

 

 

 

 

Lees voor
Translate

Met lager intensieve behandelprogramma’s kunnen meer BPS-cliënten worden behandeld

Proefschrift: The Impact of Treatment Intensity on Mentalization-Based Treatment for  Borderline Personality Disorder

Door in te zetten op lager intensieve behandelprogramma’s kan effectieve behandeling voor méér cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis toegankelijk worden gemaakt. Dat is de belangrijkste uitkomst van het proefschrift van onze collega en klinisch psycholoog/psychotherapeut Maaike Smits. Op 1 april 2022 promoveert zij op een grootschalig, door ZonMW gesubsidieerd, multicentre onderzoekproject dat ze uitvoerde met collega’s van de Viersprong, Arkin/NPI en Lentis.

Lang niet alle mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis krijgen een behandeling aangeboden volgens richtlijnen. Een van de behandelingen die wel onder die richtlijnen valt is Mentalization-based treatment (MBT). Die wordt aangeboden in verschillende behandelintensiteiten met uiteraard verschillen in bijbehorende kosten. Het onderzoek van Maaike Smits vergeleek twee van die behandelprogramma’s met verschillende behandelintensiteiten op het vlak van effectiviteit en kosteneffectiviteit. Over een tijdsspanne van drie jaar na start van de behandeling lieten cliënten in beide groepen grote verbeteringen zien. De intensievere 5-daagse deeltijdbehandeling bleek niet effectiever en niet kosteneffectiever te zijn dan het 2-daagse intensief ambulante programma. Wel was het verloop van verandertrajecten verschillend in beide groepen, vooral voor wat betreft de verbeteringen in relationeel functioneren. Cliënten in deeltijd verbeterden hierin sneller in de eerste intensieve hoofdbehandelingsfase, terwijl cliënten in intensief ambulant een meer geleidelijke, aanhoudende verbetering lieten zijn tijdens de intensieve fase en de follow-up. In studies naar subgroepen bleek dat ernstigere cliënten niet méér baat hebben bij een hogere intensiteit. Er werd daarnaast enige indicatie gevonden dat fors getraumatiseerde cliënten wellicht baat hebben bij een intensievere setting, hoewel dit resultaat om nog verder onderzoek vraagt.  

Deze resultaten hebben belangrijke implicaties voor het toekomstperspectief op MBT zorg voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Nog maar eens blijkt behandeling van cliënten met borderline persoonlijkheidsstoornis mogelijk, en blijkt er bij groot deel van de cliënten sprake van herstel. Maar bovenal, blijkt uit deze studie dat zeer hoog intensieve behandelprogramma’s daarvoor niet persé noodzakelijk zijn. Door inzet op lager intensieve programma’s, kan goede behandeling toegankelijk worden voor méér cliënten met goede klinische uitkomsten, zo luidt de belangrijkste conclusie in het proefschrift. Daarnaast bieden de resultaten en conclusies in het proefschrift aanleiding voor toekomstige doorontwikkelingen in MBT behandelingen, gericht op het verder vergroten van de effectiviteit, toegankelijkheid en herstelgerichtheid. Proefschrift Maaike Smits

 

Proefschrift Maaike Smits
Lees voor
Translate

TOPGGz-keurmerk voor de Viersprong

De komende vier jaar mogen we wederom met trots het TOPGGz-keurmerk voeren. Met onze afdelingen Persoonlijkheidsstoornissen bij Jongeren en Persoonlijkheidsstoornissen bij Volwassenen blijven we als organisatie volledig TOPGGZ gecertificeerd. Het keurmerk werd verlengd na een reguliere hervisitatie van stichting TOPGGz.

Sommige cliënten hebben een hoogspecialistisch zorgaanbod nodig. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn. Niet elke ggz-instelling biedt dat hoogspecialistische aanbod. Dat maakt het vinden van de juiste weg niet altijd makkelijk. Daarom is er het TOPGGz-keurmerk. Het laat zien waar cliënten (en hun naasten en doorverwijzers) voor hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen. De stichting TOPGGz beoordeelt, stimuleert en faciliteert die topklinische ggz. Zodat die transparant, toegankelijk, (kosten)effectief en beschikbaar is voor alle cliënten die dat nodig hebben. Daarvoor toetst de stichting topggz-instellingen aan hoogwaardige kwaliteitscriteria. Elke vier jaar weer. En soms ook tussentijds. Juist die strenge criteria en frequente visitaties maken dat het kwaliteitsniveau blijft gehandhaafd. We zijn er dan ook erg trots op dat onze afdelingen het keurmerk wederom hebben behaald. Van harte gefeliciteerd aan iedereen die zich hiervoor elke dag weer inzet!

Lees voor
Translate

Jeugdaanbod voor baby’s, kinderen & jongeren verhuist van Etten Leur naar Breda

Vanaf 1 april verhuist de Viersprong met een satelliet vestiging van Etten Leur naar Breda. De aanleiding was de opzegging van de huurovereenkomst van de dependance in Etten-Leur. Dit in combinatie met ruimtegebrek dat in de vestiging Bergen op Zoom is ontstaan door de start van nieuwe medewerkers. De krapte in de huisvesting in West-Brabant is al langer bekend, aangegeven in het medewerkerstevredenheidsonderzoek daterend uit 2019, en werd tijdens locatie bezoeken van de Raad van Bestuur opnieuw benoemd, maar werd tijdelijk minder urgent door het thuiswerken wegens Corona.

Het is een strategische keuze om een locatie in de regio Breda te houden, omdat dit voordelen biedt voor zowel gezinnen uit die regio als voor medewerkers van de Viersprong. Zo’n 25% van onze cliënten woont juist in deze regio en ook veel collega’s zijn woonachtig in en rondom Breda. Ook heeft Breda voor De Viersprong een geografisch interessante ligging midden tussen de locaties Rotterdam, Bergen op Zoom en Den Bosch.

Een mooie bijkomstigheid is dat de locatie in Breda meer m2 beschikbaar heeft dan de huidige locatie in Etten-Leur. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om niet alleen de MST en FFT-programma’s uit Etten-Leur in Breda te huisvesten, maar ook een deel van de gezinnen die behandeling krijgen vanuit MBT-Parents (0-5 jaar) en MBT-Kinderen (5-12 jaar) methodiek.

Samenvattend zorgt de verplaatsing naar Breda en de toename van m2 zowel voor meer ruimte voor de medewerkers als voor ontwikkelkansen in de regio Breda voor de baby’s, kinderen, jongeren en gezinnen die van het Viersprong aanbod kunnen profiteren.

Nieuwe locatie de Viersprong Westbroek 20-34 Breda

Lees voor
Translate

Nieuw verschenen boek: Het lichaam en psychisch functioneren

Binnen ons vakgebied richten we ons vaak meer op de psyche dan op het lichaam. Maar die twee kunnen we natuurlijk niet los van elkaar zien. Mens sana in corpore sano, wisten de Romeinen al. Daarom veel aandacht voor de relatie tussen lichaam en geest in het onlangs verschenen boek ‘Het lichaam en psychisch functioneren. Theorie, onderzoek en klinische toepassing’.

Het boek biedt, naast de kennis over lichaam en geest, ook handgrepen voor het handelen in de klinische praktijk. Het helpt behandelaren in de geestelijke en somatische gezondheidszorg om volwaardige en volledige patiëntenzorg te bieden. Een aanrader dus. 

Extra bijzonder: het boek kwam onder mede-redactie van onze collega en psychiater Kees Kooiman tot stand. Collega’s Dineke Feenstra en Liesbet Nijssens schreven bovendien met hoogleraar Patrick Luyten het hoofdstuk over de veranderende relatie tussen lichaam en geest gedurende de adolescentie. 

Lees voor
Translate

Nieuwe leden Raad van Toezicht de Viersprong

Annemarie van Elburg en Ron Axt zijn per 1 januari 2022 benoemd in de Raad van Toezicht van ggz-instelling de Viersprong. Joost van Kessel is gekozen als nieuwe voorzitter van de Raad.

Annemarie van Elburg is als kinder- en jeugdpsychiater toonaangevend specialist op het gebied van eetproblematiek bij jongeren. Ze is hoogleraar Klinische Psychopathologie aan de Universiteit van Utrecht en werkt als psychiater bij Altrecht Eetstoornissen Rintveld. Ook is ze Medisch Directeur bij Co-eur. Zij heeft jarenlange ervaring in de gezondheidszorg, zowel als uitvoerend specialist, als leidinggevende en als wetenschapper.

Ron Axt heeft ruim 15 jaar ervaring als bestuurder in de zorgsector bij diverse organisaties en momenteel bij de VVT organisatie Groenhuysen in Roosendaal. Naast zijn bestuurlijke ervaring heeft Ron in de ouderenzorg, in het sociaal domein en in de sector van de Verstandelijke Gehandicaptenzorg toezichthoudende functies bekleed. Momenteel is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting De Lange Wei in Hardinxveld-Giessendam.

Joost van Kessel, interim-manager / coach en lid van de Raad van Toezicht van de Viersprong sinds mei 2017, is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij volgt Becker Awad op, van wie de termijn is verstreken.

Bestuurders Hester den Hartog en Walter Franken: “Wij danken Becker Awad en Roos van der Mast voor hun inzet als toezichthouder bij de Viersprong. Wij zijn blij met de vakinhoudelijke en bestuurlijke ervaring die de twee nieuwe leden met zich meebrengen en kijken uit naar een prettige en constructieve samenwerking.”

De Viersprong is een slagvaardige hoog specialistische ggz organisatie die in een groot deel van Nederland actief en sterk groeiend is. De Viersprong biedt voor zowel volwassenen, jongvolwassenen en jongeren unieke behandelingen op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen. Meer informatie: www.deviersprong.nl

Lees voor
Translate

Online informatie bijeenkomst: Kortdurende Klinische Psychotherapie – Transactionele Analyse

Een gratis online bijeenkomst van De Viersprong op 1 februari 2022 van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen we graag meer over de behandeling Kortdurende Klinische Psychotherapie – Transactionele Analyse (kkp-ta) bij De Viersprong. 
Lees hieronder voor welke cliënten deze behandeling een oplossing kan bieden.

Transactionele Analyse is een groepsbehandeling voor volwassenen. In de behandeling wordt gewerkt aan de hand van de Transactionele Analyse. Hier staan de verschillende egoposities centraal: Ouder, Volwassene en Kind.

Gedurende de behandeling kijken we naar welke Kindbesluiten er zijn genomen. Vaak zijn dit besluiten die op dat moment hielpen maar op latere leeftijd niet meer helpend zijn, waardoor er geen ruimte meer is om andere ervaringen op te doen.
Het kind op de ladder symboliseert een zelfstandig/ autonoom persoon die los is van oude Kindbesluiten en vrij kan staan zonder zich voortdurend zorgen te hoeven maken. Hij is in verbinding met zichzelf en met de omgeving.
KLIK HIER OM DIRECT AAN TE MELDEN

» Lees meer

Lees voor
Translate

Joost Hutsebaut benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Preventie en vroege interventie van persoonlijkheidspathologie’

Onze medewerker Joost Hutsebaut (behandelaar en onderzoeker) is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan Tilburg University! 

Lees meer in het persbericht.

Tilburg University heeft klinisch psycholoog Joost Hutsebaut benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Preventie en vroege interventie van persoonlijkheidspathologie’. Zijn leerstoel is ingesteld door de Viersprong, een landelijke organisatie gespecialiseerd in de behandeling van problemen in persoonlijkheid, gedrag en gezin. De tol van persoonlijkheidsstoornissen is zowel individueel als maatschappelijk hoog. De universiteit is dan ook blij met Hutsebauts aanstelling en hoopt dat zijn onderzoek en onderwijs eraan bijdragen om individueel leed en maatschappelijke schade, veroorzaakt door persoonlijkheidsstoornissen, zo veel mogelijk te voorkomen. 

» Lees meer

Foto MST-PSB sexting teenager
Lees voor
Translate

Verhaal van een moeder die haar dochter wil beschermen tegen sexting

Ik ben een alleenstaande moeder en samen met mijn zoon en dochter heb ik heel wat doorgemaakt. Eindelijk heb ik werk gevonden en in ons nieuwe huis probeer ik de rust te krijgen die we zo nodig hebben. Het is hard werken, want met mijn dochter gaat het niet zo goed. Mijn instinct zegt dat er van alles gaande is, maar ik kom er maar niet achter wat. Ze is vaak weg zonder dat ik weet waar ze is, ze zit voortdurend op haar telefoon en soms bellen er jongens en meiden die ik niet ken. Ik probeer uit alle macht informatie van haar te krijgen, maar dan krijgen we alleen maar meer ruzie. Dan hoor ik via via dat er naaktfoto’s rondgaan van onze dochter, sexting dus. Dit geeft alleen maar meer zorgen en ik ben bang dat ze in handen van een loverboy is gevallen. Als ik besef dat het zo niet langer kan, bespreek ik het met mijn huisarts en worden we doorgestuurd naar MST-PSB van De Viersprong.

We kunnen vrij snel starten met therapie en eigenlijk had ik verwacht dat de therapeut met mijn dochter aan de slag zou gaan. Aangezien ik de moeder ben en het weer moet oppakken als hulpverlening weg is, starten we met een plan die ervoor moet zorgen dat ik meer grip krijg op mijn dochter. Ik vind dat lastig, want het betekent in eerste instantie dat ik nog meer op mijn bordje krijg. Maar al snel merk ik dat het wel werkt en dat ze vaker thuis is. We hebben het in de therapie over de manier waarop we met elkaar omgaan en hoe het komt dat mijn dochter zoveel bezig is met seks, jongens en aandacht vragen. Ik leer met haar hierover te praten, maar ook om duidelijke regels en afspraken neer te zetten. We doen een soort spel over hoe je je seksuele grenzen bewaakt en wat wel en niet kan en mag. Zelfs  mijn zoon doet mee. Persoonlijk vind ik het het aller moeilijkst om hulp vragen te vragen bij de situatie waarin wij nu zitten. Eigenlijk ben ik gewend om alles alleen te doen en weten mijn zus en mijn beste vriend niet zo goed wat er aan de hand is met mijn dochter. Omdat het mij helpt om hierover te praten, vertel ik hen stapje voor stapje, met de hulp van de therapeut, wat er thuis speelt. Mijn angst dat ze mij het kwalijk nemen klopt natuurlijk niet, dat wist ik achteraf wel, maar toch is het moeilijk. Ze willen mij juist helpen en eigenlijk vind ik het wel fijn, want op dagen dat ik werk is mijn dochter nu bij haar tante en hoef ik mij geen zorgen te maken dat ze wegloopt.  Mijn dochter is best veel veranderd, maar ik nog meer. Omdat er meer duidelijkheid is, durf ik haar steeds meer te vertrouwen. Er is meer rust gekomen in huis en we kunnen eindelijk gaan leven in plaats van óverleven.

Meer weten over de MST-PSB behandeling?
Lees dan hier verder.

Lees voor
Translate

Twee nieuwe leden in raad van toezicht de Viersprong

Imke Frijters en Saskia van der Wouden zijn benoemd in de raad van toezicht van de Viersprong.  

Imke Frijters heeft na haar studie economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bij een aantal ministeries gewerkt. In het dagelijks bestaan is Imke zelfstandig interim manager en organisatie adviseur. Ze voert opdrachten uit in het publieke domein, waaronder onderwijs, jeugdzorg, gemeenten, culturele instellingen en ministeries. Zij was op interim basis onder meer directeur bij de Jeugdautoriteit en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Haar expertises zijn financiën en bedrijfsvoering, organisatie(her)inrichting en organisatieverandering, strategie en positionering. Daarnaast is Imke een ervaren toezichthouder in het middelbaar beroepsonderwijs, bij woningcorporaties en gehandicaptenzorg.

Saskia van der Wouden is sinds enkele jaren werkzaam als directeur behandelzaken bij GGz Centraal regio Flevoland. Ze is opgeleid tot kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. In de afgelopen jaren heeft ze diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies gehad, waaronder lid raad van toezicht bij ggz-instelling Emergis. Als het gaat over het inhoudelijk werken dan ligt haar passie bij de behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen en herstel bevorderend werken.

Bestuurders Hester den Hartog en Walter Franken: “Wij zijn blij met de nieuwe versterking van de raad van toezicht en kijken uit naar een prettige en constructieve samenwerking.”

Lees voor
Translate

MST-er Naomi Owens genomineerd voor Whatever It Takes award

Naomi Owens, MST therapeut in team West-Brabant West, werd door haar supervisor Suzanne Pruijssers aangemeld voor de Whatever It Takes (WIT) award die MST Services (Amerika) ieder kwartaal uitreikt. Vervolgens werd Naomi ook daadwerkelijk genomineerd door MST Services, waarmee ze de WIT ook daadwerkelijk kan winnen.

Aan de nominatie is een mooi succesverhaal verbonden dat Naomi en Suzanne hieronder graag met je delen. Hierin lees je gelijk terug waarom Naomi aangemeld werd en hoe een MST therapeut een grote rol kan spelen in de maatschappelijke omgeving rondom jongeren die worstelen met problemen en hun naasten. Naomi zette een bijeenkomst op voor ouders die met andere ouders wilden brainstormen over de problemen van hun kinderen en de struggle waarmee zij zelf te maken hebben.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Inge van Laer, Hilde de Saeger en Maarten VanHoyland winnen de Rorschach Literature Award!

Inge van Laer (gezondheidszorgpsycholoog bij de Viersprong) schreef samen met Hilde de Saeger (specialismeleider diagnostiek bij de Viersprong) en Maarten VanHoyland het winnende artikel: Implementation of the Rorschach in an evidence-based setting: A sisyphean task?! Klik hier om het te lezen. Het artikel is geschreven voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Rorschach en de implementatie hiervan, maar mogelijk ook om handvaten te hebben omtrent hoe nieuwe zaken te implementeren wanneer er vooroordelen over bestaan.Inge: “Het artikel gaat over hoe wij de Rorschach inmiddels 12 jaar geleden in de Viersprong hebben geïntroduceerd. De Rorschach is één van de meest onderzochte psychologische testen en tegelijkertijd waarschijnlijk ook de test waar de meeste vooroordelen over bestaan. Dat is vooral de uitdaging geweest bij de implementatie van deze test, namelijk draagvlak creëren bij management, vervolgens teams en collega’s en uiteindelijk ook bij cliënten. De wijze waarop het ons gelukt is, is door niet op te boksen tegen vooroordelen maar in te zetten op samenwerking vertrekkende vanuit begrijpen waar de tegenstand vandaan komt en daarover in gesprek gaan.”

» Lees meer

Jonge dader seksueel grensoverschrijded gedrag
Lees voor
Translate

MST-PSB in de praktijk

Hoe een gezin in een MST-PSB traject belandt en er uiteindelijk sterker uitkomt

Wij zijn twee hardwerkende ouders, die altijd onze kinderen hebben willen beschermen. We hebben ze goed opgevoed. Maar dan ontdekken we dat onze zoon porno kijkt. Best wel veel ook.  We praten er met hem over en bedenken wat regels. Het gaat een tijdje goed. Maar op een gegeven moment staat de politie op de stoep met de mededeling dat hij seksuele handelingen heeft verricht met een klein jongetje. Ons leven staat op zijn kop. Onze zoon lijkt onze zoon niet meer en eigenlijk weten we niet wie we moeten geloven. We zijn boos, maar ook geschrokken en schamen ons als we over straat lopen.

Via de politie komen we bij de jeugdbescherming terecht. Door de hulpverlener worden we bij de Viersprong aangemeld voor MST-PSB. Er komt 3 keer per week een therapeut bij ons thuis die met ons als ouders en het gezin aan de slag gaat. We kijken eerst waardoor onze zoon in deze situatie terecht is gekomen, waardoor het seksueel grensoverschrijdende gedrag gekomen is. Gelukkig krijgt niemand de schuld van wat er gebeurd is. We maken een veiligheidsplan, onderzoeken samen met de therapeut en onze zoon de oorzaken. Hieruit komt een duidelijk plan waarmee we gaan werken.   Ook kijken we naar waarom hij het zo moeilijk vindt om vrienden mee naar huis te nemen en wat we moeten vertellen tegen zijn kleinere zusje. We voeren moeilijke gesprekken, waarin we met de hulp van de therapeut met onze zoon bespreken wat hij heeft gedaan. Dit bereiden we eerst uitgebreid voor met de therapeut. Ze zit erbij als we met hem praten hierover en ze helpt ons hiermee.  Want als hij dit kan vertellen aan ons als ouders, dan kan hij in het vervolg alles waar hij mee zit vertellen. We leren hoe we anders kunnen reageren op elkaar, wat onze zoon nodig heeft om zich aan de grenzen te houden en gelukkig kunnen we af en toe zelfs ook lachen. Na 7 maanden snapt onze zoon heel goed waarom het niet goed is wat hij heeft gedaan, maar kunnen we het er nu wel met zijn allen over hebben en achter ons laten. Hij heeft zelfs een excuusbrief geschreven. We zijn trots op hem, maar ook op hoe we dit als gezin hebben gedaan en op alle positieve veranderingen die we hebben gerealiseerd.

Wilt u meer weten over de MST-PSB behandeling bij de Viersprong?
Lees dan hier verder.

Lees voor
Translate

Onverwachte resultaten van gezinsgericht werken in de gesloten jeugdzorg in combinatie met systeeminterventies


Tussen 2016 en heden is een landelijke en door ZonMw gesubsidieerde studie naar gezinsgericht werken (GGW) in de gesloten jeugdzorg – lees JeugdzorgPlus (JZ+) – uitgevoerd. Hieraan namen 7 JeugdzorgPlus instellingen, groepsmedewerkers en 405 gezinnen deel. Het betrekken van ouders en het informele sociale netwerk bij de behandeling van jongeren is niet alleen een belangrijke doelstelling van de transformatie van de jeugdzorg (zie ook actieprogramma Zorg voor de Jeugd van de overheid) maar ook een inhoudelijke pijler van de behandeling. De problemen van de jongere en het systeem zijn vaak niet los van elkaar te behandelen. Eerder onderzoek wijst uit dat behandelresultaten van jongeren vaak positiever zijn wanneer ouders onderdeel zijn van de behandeling. Ondanks dat verwacht wordt dat gezinsgericht werken in de JZ+ gunstige effecten heeft, is er nog geen onderzoek waaruit blijkt dat dit daadwerkelijk zo is.
» Lees meer

Schematherapie Jongeren Den Bosch
Lees voor
Translate

Ervaringen van een jongere met schematherapie


Ik groei op in een gezin met twee lieve en hardwerkende ouders, die het heel druk hebben. Ik heb een jonger zusje dat erg boos kan worden en er is vaak ruzie tussen haar en mijn ouders. Hier gaat veel aandacht naartoe en ik heb geleerd om me vooral aan te passen. Binnen ons gezin hebben we het niet vaak over hoe we ons voelen. » Lees meer

Lees voor
Translate

Mooie grote subsidie voor onderzoek naar (kosten)effectiviteit van MBT-early

De Viersprong heeft in samenwerking met Mentaal Beter, GGZ Breburg en Tranzo een subsidie van ZonMW gekregen om onderzoek te doen naar de werkzaamheid van vroege interventie bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. Deze subsidie zal ons toelaten om onderzoek te doen naar MBT-early, een behandeling voor jonge pubers met borderline, die zes jaar geleden ontwikkeld werd binnen de Viersprong.​​​​​​​

» Lees meer

MBT-A cliënt op stoel
Lees voor
Translate

Ervaring van een 14-jarige met het programma MBT-A

Hoe het met mij ging voor de behandeling

Een paar jaar geleden (ik was een jaar of 13) voelde ik me waardeloos over mezelf en voelde ik me alleen. Niemand begreep me, ik voelde me boos op andere mensen en begon een muur om me heen te bouwen. Ik vond het moeilijk om bij mijn gevoelens stil te staan dus dan ging ik liever blowen. Op school vond ik het moeilijk om mezelf te concentreren en kreeg ik paniekaanvallen als ik proefwerken moest maken, dus docenten maakten zich ook zorgen. 

» Lees meer

Zwangere vrouw MBT Parents bij huilbaby
Lees voor
Translate

Ervaring van een jonge moeder met het programma MBT-Parents

Tijdens de zwangerschap

We waren allebei heel erg blij met de zwangerschap en de komst van ons eerste kindje. De eerste maanden voelde het heel goed, maar naarmate de zwangerschap vorderde en de bevalling dichterbij kwam werd ik steeds vaker overvallen door angst en paniek. Angst voor de bevalling, angst dat er iets ernstig mis zou zijn met ons kindje en angst dat ik niet in staat zou zijn een goede moeder te zijn. De meest vreselijke gedachten kwamen in mijn hoofd op en soms zelfs zo erg dat ik het liever allemaal niet meer wilde. Als ik er voorzichtig iets over probeerde te zeggen voelde het alsof niemand mij begreep en al snel besloot ik mijn mond te houden en te doen alsof alles goed ging.
Een tweede moeilijk moment kwam toen ik hoorde dat we een zoon kregen. Ik schaam mij nog steeds voor de gedachte, maar ik had gehoopt op een dochtertje. Zelfs tegen mijn man heb ik dit toen niet durven zeggen.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Verdienen aan Jeugdzorg? Niet bij Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong

Afgelopen weekend schreven onderzoeksjournalisten van Follow the Money en het Brabants Dagblad uitgebreid over de enorme winsten die sommige private aanbieders van jeugdhulp en dagopvang maken in de regio Hart van Brabant. Wij als aanbieders van specialistische jeugdhulp komen juist financieel tekort. Hierdoor komt de zorg en behandeling aan kinderen en gezinnen die onze hulp het hardst nodig hebben in het gedrang.

Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong hebben meegewerkt aan het onderzoek Follow the Money. We juichen het toe dat er gedegen journalistiek onderzoek gedaan wordt naar iets wat ons grote zorgen baart. Er zit een weeffout in het systeem, namelijk dat de tariefstructuur niet passend is voor complexe jeugdhulp. Het tarief voor complexe jeugdhulp is te laag, terwijl voor lichtere zorgvormen sprake is van te ruime tarieven. Daardoor zijn er inderdaad aanbieders van lichte jeugdzorg die forse winst maken, terwijl de gemeenten grote tekorten hebben. Wij als aanbieders van specialistische jeugdhulp komen juist financieel tekort. Hierdoor komt de zorg en behandeling aan kinderen en gezinnen die onze hulp het hardst nodig hebben in het gedrang.

Rendement onder druk

De Viersprong merkt dat in veel regio’s te lage tarieven worden gehanteerd. Kostenstijgingen worden niet automatisch vertaald in hogere tarieven waardoor behandelmarges in toenemende mate onder druk komen te staan.

Schril contrast

De private organisaties, die hoge rendementen maken, zeggen vaak dat ze dat kunnen, omdat ze  “het zo efficiënt organiseren en dat dat het verschil is met grote organisaties”.  Ze noemen niet dat zij vooral kinderen en gezinnen met lichte problematiek bedienen en dat gezinnen en kinderen met complexe vragen bij andere organisaties zoals Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong terecht komen. Zorg en behandeling die vanwege de complexiteit nu eenmaal meer kost.

Niet in een hokje

Een kind of gezin past vaak niet in één categorie hulp, in één bepaald ‘hokje’; het gaat vaak om een combinatie van problematiek op het gebied van GGz, ondersteuning bij een (licht) verstandelijke beperking en/of jeugd- en opvoedproblemen. Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong hebben dan ook vaak elkaars expertise nodig. Wij durven het aan met gemeenten één opdracht af te spreken. Maar dan moeten we wel samen de uitgangspunten ontwikkelen en de grote administratieve lasten waar wij, net als gemeenten zelf, mee te maken hebben drastisch inperken. Onze boekhouding hebben wij geopend voor de onderzoeksjournalisten en openen wij ook graag voor gemeenten.

Wat willen wij?

De jeugdzorg die specialistische organisaties als wij in onze regio bieden, staat onder druk. Het is noodzakelijk dat onze organisaties uit de stress van de slechte financiële cijfers komen. Maak onderscheid in tarieven en budget tussen jeugdhulp bij lichte problematiek enerzijds en specialistische jeugdhulp anderzijds. De perverse prikkel dat je met eenvoudiger werk veel geld kunt verdienen, moet eruit. Toets op resultaten en de inzet. Stop met de verspilling van inzet in administratieve processen en maak in samenwerking tussen gemeenten en deze cruciale organisaties een stevig basis met een heldere visie voor duurzame kansen voor kinderen en gezinnen. En zie dat complexe problematiek om andere hulp en om meer inzet op preventie vraagt: in toenemende mate spelen armoede en onveiligheid een belangrijke rol.

Van follow the money, naar follow the child.

Boek en Appel voor leerkracht basisschool
Lees voor
Translate

“Ik mag mezelf uiten. Dat heb ik bij de Viersprong mogen leren, gelukkig ook tijdens de Corona-periode”

Lisette is een enthousiaste vrouw, die zich met hart en ziel inzet voor haar baan in het onderwijs.
Tot zover niets aan de hand. Maar Lisette kan te lang en te hard werken en zo over haar grenzen heen gaan. Vervolgens slaapt ze ’s nachts niet goed en lijdt haar concentratie overdag hieronder.  Zo ontstaat er een negatieve spiraal. Deze probeert Lisette te doorbreken, ze zoekt naar oplossingen, waar gaat het toch fout? Ze begint te piekeren. Dat helpt niet, ze komt er niet uit. Uiteindelijk raakt Lisette oververmoeid en moet ze zich ziek melden bij haar werk. Dat was geen gemakkelijk besluit. Maar haar lichaam kòn echt niet meer. Als ze zich na een aantal maanden iets beter begint te voelen gaat ze over haar situatie in gesprek met haar huisarts. Ze bespreken dat dit harde werken en het vervolgens oververmoeid raken een patroon is bij Lisette dat zich twee keer eerder heeft aangediend.

» Lees meer

Lees voor
Translate

De Viersprong ontwikkelt leidraad behandelmodificatie

De Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin heeft een kwetsbare groep cliënten in zorg, voor wie continuïteit van zorg belangrijk is. We behandelen cliënten op onze locaties en in hun thuissituatie. De coronacrisis stelde ons voor een grote uitdaging om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. 

De Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin kent twee TOPGGz-afdelingen; Persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren en Persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen. We hebben een kwetsbare groep cliënten in zorg, voor wie continuïteit van zorg belangrijk is. We behandelen cliënten op onze locaties en in hun thuissituatie. De coronacrisis stelde ons voor een grote uitdaging om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. 

Uiteraard hebben we, net als andere ggz-instellingen te maken met het beleid van het RIVM, maatregelen van de Rijksoverheid en de richtlijn ggz en corona. Zowel beleid als richtlijnen werden herzien en geactualiseerd, op basis waarvan wij ons interne beleid ook noodgedwongen moesten wijzigen. Vanaf de start van de coronacrisis hebben we gewerkt met een interne leidraad. Inmiddels hebben ook wij intern verschillende versies van de leidraad gepubliceerd. Daar waar we in een eerste versie vooral geprobeerd hebben zoveel mogelijk face-to-face te blijven doen, zijn we in een nieuwe versie overgestapt op videobellen en werken we met de nieuwste versie weer toe naar face-to-face contacten. 

Leidraad behandelmodificatie belangrijk middel
De leidraad behandelmodificatie, bestaande uit bijna 40 pagina’s, gidst de behandelaren door de verschillende behandelmodificaties. Hij is samengesteld door onze inhoudelijke specialisten (specialismeleiders), de geneesheer-directeur, manager RD&E en de zorgmanagers.  
In de leidraad:
•    staan de consequenties van alle richtlijnen op onze zorgpaden;
•    worden drie verschillende categorieën van voortzetting van de behandeltrajecten beschreven;
•    staan richtlijnen en voorkeur keuzes voor cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden contacten;
•    worden voor alle vijf de specialismes mogelijke behandelvormen uitgewerkt;
•    staan tips voor behandelen via videobellen; 
•    staan richtlijnen en tips voor het herstarten van face-face-contacten op locaties met in achtneming van 1,5 meter afstand;
•    staan richtlijnen, tips en creatieve oplossingen voor het behandelen van cliënten/gezinnen in thuissituaties;
•    staan richtlijnen en tips voor medewerkers die niet-cliëntgebonden werkzaamheden verrichten;
•    staat de veiligheid van medewerkers en cliënten bij alle beslissingen die gemaakt moeten worden voorop!

Om onderdelen uit de leidraad te kunnen beschrijven, hebben behandelaren hun kennis en ervaring gedeeld. Ze trokken er bijvoorbeeld een middag voor uit, schreven mogelijke scenario’s en speelden die na. Denk aan wat als een cliënt ineens stopt tijdens een behandeling via videobellen? Wat als er geen connectie tot stand komt tussen de behandelaar en cliënt? Zo zijn er veel tips ontstaan en gedeeld over hoe binnen iedere methodiek videobellen een plek te geven. Overal is heel zorgvuldig over nagedacht en vervolgens is het uitgewerkt in kaders, voorbeelden en tips in de leidraad.

Hoe werd deze leidraad geïmplementeerd?
Het belangrijkste doel van de leidraad is om samen met de cliënt tot een aangepast behandeltraject te komen. Dat biedt duidelijkheid voor de cliënt en de behandelaar en gebeurt op basis van shared decision making. Dit is voor iedere cliënt, behandelaar, behandelprogramma en locatie weer anders. Vandaar dat er op iedere locatie een lokaal operationeel crisisteam is ingericht. Zij zijn met de leidraad als kader aan de slag gegaan en hebben deze doorvertaald in lokale afspraken waar behandelaren vervolgens mee aan de slag konden. We zagen daarin een grote mate van zelforganisatie als het gaat om deze nieuwe, bijzonder complexe, logistieke uitdaging. Daar zijn we trots op!

Samenwerking met cliënten zorgt voor behandelafspraken naar ieders tevredenheid 
Onze leidraad ging niet alleen in op de behandelinhoud, we hebben ook geprobeerd om samen met cliënten afspraken te maken over hoe hun traject werd aangepast. Hierbij werden keuzes besproken als doorgaan met de behandeling (en dus blijven werken aan verandering). Tijdelijk stopzetten van de behandeling (met beperkte contacten tussentijds). Of voor wie het niet mogelijk was om veranderingsgericht te blijven werken, maar ook niet om de behandeling on hold te zetten, een keuze optie om een aangepast traject te volgen gericht op stabiliseren.

Shared decision making 
80% van de clienten die in behandeling zijn, is samen met de behandelaar individueel akkoord gegaan met de aanpassing van de behandeling. Daarvan kiest 90% voor categorie A, hetgeen staat voor het doorgaan met op verandering gerichte behandeling in aangepaste vorm! Dit behandeltraject volgt zoveel mogelijk het bestaande zorgpad of is een afgeleide/ afgeschaalde versie hiervan. De structuur van de behandelplanbesprekingen en evaluatiemomenten blijft staan en de duur van de behandeling blijft, eventueel met een aanpassing vanwege verminderde intensiteit, gehandhaafd.

Doordat de leidraad duidelijke kaders en richtlijnen biedt, lukte het behandelaren en cliënten om tot dit resultaat te komen. En de flexibiliteit van zowel de cliënt als de behandelaar heeft bijgedragen aan de mooie overeenstemming. Al deze afspraken worden netjes in het cliëntensysteem vastgelegd en gemonitord. 

Creatieve oplossingen 
We hebben diverse mooie en creatieve oplossingen voorbij zien komen. Teams hebben video’s gemaakt en naar hun cliënten gestuurd om hen op de hoogte te houden van hoe de dag van de behandelaar eruit ziet en dat ze aan hun cliënten denken. Er werden zonnebloemzaadjes verstuurd met een warme boodschap dat er aan de cliënten gedacht werd. Multi-systeem therapie werd wandelend in het park, in het zonnetje in de tuin en voor het raam gegeven. Ook hebben we zelf warme en waardevolle reacties van cliënten ontvangen. 

Lees voor
Translate

Praktische tips voor psychodiagnostiek in Coronatijd

Deze Coronatijd vraagt om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en oplettendheid van de behandelaar. In de meeste gevallen zijn face-to-face contacten omgezet naar een andere vorm van contact, zoals videobellen. Juist voor psychodiagnostiek, in sommige gevallen een essentieel onderdeel van de behandeling van een cliënt, is videobellen erg ingewikkeld. Het afnemen van bepaalde psychologische tests met een online vragenlijst, is niet mogelijk.  Op verschillende plekken in de samenleving wordt nagedacht over hoe er invulling gegeven kan worden aan het herpakken van fysieke contacten, uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand. Wij denken ook weer na over hoe dit, specifiek voor het doen van psychodiagnostiek, mogelijk is.

De Viersprong helpt behandelaren ook in deze tijd waar ze kan. Onze diagnostiek collega’s hebben een aantal praktische tips uitgewerkt, deze zijn te vinden in dit document en bedoeld ter inspiratie! 

Meer weten over diagnostiek en hoe je dit in de praktijk toe kunt passen. Bekijk het aanbod diagnostiek training, zoals de online SCID-5-S en SCID-5-P training, de AMPD training of TPO(-A) training op www.deviersprongacademy.nl

Lees voor
Translate

Jongeren met borderline kenmerken: welke mentaliserende behandeling past het beste bij welk stadium?

De Viersprong maakt al enkele jaren gebruik van een model van klinische stadiëring om jongeren met borderline (BPD) problematiek een gepaste behandeling te geven. Immers: niet bij iedereen heeft de borderline problematiek zich al even ver ontwikkeld.

In een nieuw artikel wordt deze visie beschreven. Joost Hutsebaut, als behandelaar en principal investigator werkzaam bij de Viersprong, werkte samen met Carla Sharp (Houston) en Martin Debanné (Genève, Londen) aan dit artikel. In het document worden 5 stadia genoemd waarin sprake kan zijn van BPD, zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Voor ieder stadium geldt een andere, best passende behandeling.
Vroeginterventies die de Viersprong aanbiedt, zoals Kids@risk (stadium 0-1), MBT-early (stadium 1-2), MBT-A (stadium 2-3) worden daarbij ook genoemd.

​​​​​​​Bovendien wordt in het artikel beargumenteerd waarom een focus op mentaliseren niet alleen kan helpen om symptomen van borderline te behandelen, maar ook om jongeren weerbaarder te maken om ontwikkelingstaken goed aan te pakken.

Verder lezen?
Het artikel staat hier online.

Nieuw MST-PSB team in West-Brabant
Lees voor
Translate

Nieuw MST-PSB team in West-Brabant

Op 1 maart 2020 wordt een nieuw MST-PSB team opgestart in West-Brabant. MST-PSB staat voor Multi Systeem Therapie voor Problem Sexual Behavior. Het MST-PSB team staat direct beschikbaar voor nieuwe casussen. Onze wachttijd is kort: tussen de 2 en 3 weken.

MST-PSB (problematisch seksueel gedrag) is er voor jongeren van 9 tot 17,5 jaar met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag en/ of ook sexting en daarnaast mogelijk andere gedragsproblemen. Deze gedragsproblemen kunnen in sommige gevallen zelfs zo ernstig zijn, dat de jongere uit huis geplaatst dreigt te worden.

» Lees meer

Lees voor
Translate

De Viersprong Amsterdam verbreedt in 2020 het behandelaanbod voor volwassenen met Dynamische Interpersoonlijke Therapie en individuele behandelingen

In 2020 wordt het behandelaanbod uitgebreid. Hierdoor worden ook in Amsterdam onze behandelingen toegankelijk voor cliënten met andere dan borderline persoonlijkheidsstoornissen. Aan deze doelgroepen bieden wij in 2020 onder andere individuele schematherapie en de psychodynamische behandeling DIT aan. Specifiek zijn cluster C cliënten meer dan welkom. Cluster C cliënten worden vooral gekenmerkt door gevoelens van angst en teruggetrokkenheid. Aan deze doelgroep bieden wij in 2020 individuele Schematherapie en de psychodynamische behandeling DIT aan.

» Lees meer
Lees voor
Translate

De Viersprong neemt deel in prestigieus EU project over het verspreiden van kennis van mentaliseren

De theorie van mentaliseren benadrukt het belang van het menselijk vermogen om betekenis toe te kennen aan het eigen gedrag en aan het gedrag van anderen. Daarbij is het inzicht in de onderliggende emoties, wensen en gedachten van de ander van groot belang. Als je begrijpt waarom de ander zich gedraagt zoals hij/zij zich gedraagt, dan ben je beter in staat op een passende manier te reageren. Binnen de Viersprong komt deze benadering expliciet terug in de MBT behandelingen.

» Lees meer
Lees voor
Translate

Spetterend congres op een regenachtige dag

‘Tweede professionaliseringsgolf in de zorg en ggz?’

Vrijdag 4 oktober 2019 was een natte dag, maar toch wisten ruim 130 gasten de Kunsthal in Rotterdam te vinden om het congres Bewogen tijden! van de Viersprong te bezoeken. Nadat de paraplu’s en natte jassen opgeborgen waren, konden de congresbezoekers genieten van iets warms voordat ze zich naar de indrukwekkende zaal begaven.

Centraal stond het thema ‘Wat maakt van ons een betere behandelaar?’. Diverse sprekers namen ons mee in hun gedachtegoed en ervaringen.   We blikken terug op deze geslaagde dag: 

» Lees meer

Lees voor
Translate

Publieksdag ’20 jaar (Stichting) Borderline’ op 9 november

De Stichting Borderline organiseert dit jaar wederom een publieksdag! Deze dag vindt plaats op zaterdag 9 november bij Seats2meet te  Utrecht.

Deze dag is voor mensen met borderlineproblematiek, maar ook voor familieleden en naastbetrokkenen, hulpverleners, docenten, studenten en alle andere geïnteresseerden.

Het thema van deze publieksdag is “20 jaar (Stichting) Borderline”. In  de plenaire sessies hoort u wat er in 20 jaar op behandelgebied is  veranderd, én hoe iemand met Borderline dit heeft ervaren.

Tijdens deze middag wordt dus zowel plenair als in workshops voorlichting gegeven over thema’s die direct met borderline te maken hebben. Daarnaast is er gelegenheid om bij de stands van GGZ-instellingen en belangenorganisaties informatie te krijgen.  

Meer (praktische) informatie over onder andere de aanmeldprocedure kunt u vinden op de website van de Stichting Borderline.

Lees voor
Translate

Onderzoek naar het Alternatieve Model voor Persoonlijkheidsstoornissen

 

 

In DSM-5 is een alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD) opgenomen. Dat model definieert persoonlijkheidsstoornissen vanuit enerzijds beperkingen in zelf- en interpersoonlijk functioneren (‘ernst’) en anderzijds kenmerkende persoonlijkheidstrekken. Het model geeft ons mogelijk een completer beeld van cliënten en geeft handvatten voor indicatiestelling en behandelplanning.

Binnen de Viersprong zijn we al enige tijd bezig met het ontwikkelen van instrumenten rondom het alternatieve model (STiP 5.1 & LPFS-BF 2.0) en sinds enkele maanden is deze manier van werken geïmplementeerd binnen de voordeur in Bergen op Zoom. Een aantal cliënten krijgt naast het reguliere intaketraject een extra afspraak om persoonlijkheidsproblematiek volgens dit alternatieve model te onderzoeken. We zijn daarbij geïnteresseerd in twee onderzoeksvragen.

 • Enerzijds kijken we naar verschuivingen in prevalentie van verschillende persoonlijkheidsstoornissen (bijvoorbeeld: hebben de mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis volgens het traditionele model ook een borderline persoonlijkheidsstoornis volgens het alternatieve model?). Dit onderzoek loopt.
 • Anderzijds zijn we nieuwsgierig naar de bruikbaarheid van dit model in de klinische praktijk waarbij we zowel het perspectief van behandelaren als van cliënten willen meenemen. We zetten daarvoor een Randomized Controlled Trial op waarbij cliënten random verdeeld worden over een traditioneel- of alternatief intaketraject.

Het onderzoeksteam bestaat uit Joost Hutsebaut, Jan Henk Kamphuis, Hilde de Saeger en Laura Weekers (promovenda).

Lees voor
Translate

Jaarcongres Bewogen tijden! op 4 oktober

 
Ben jij vandaag een betere behandelaar dan gisteren? Ben je een betere behandelaar dan één, 5, 10 of 30 jaar geleden? Welke patiënten hebben van jou een betere behandelaar gemaakt? Welke behandelaars, opleiders en wetenschappers hebben jou geïnspireerd?

De samenleving verandert. De politiek verandert. De zorg verandert. De visies op ziekte en genezing veranderen. Onze taken als psychiater,psycholoog of verpleegkundige veranderen. Maar maken al deze veranderingen ook dat wij betere behandelaars worden? Wij vragen het aan enkele vooraanstaande sprekers, zoals Damiaan Denys, Machteld Huber, Frans Schalkwijk, Patrick Luyten, Sjoerd Colijn, Rosi Reubsaet, Jan van Busschbach en Joost Hutsebaut.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Vijfde Internationale MBT Congres op 21 en 22 november 2019

Dit jaar organiseert MBT Nederland het vijfde Internationale MBT Congres op 21 en 22 november in de Philharmonie te Haarlem. 

Mentalizing beyond clinical disorders: Resolving the puzzle
De focus van het congres ligt op verbreding van uw kennis op het gebied van mentaliseren in een reeks van klinische aandoeningen. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de meest recente onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van MBT.

Aanmelden voor het congres kan via de website: www.mbtnederland.nl/mbt-congres. U vindt daar ook het volledige programma.  

 

Lees voor
Translate

MST supervisor van de Viersprong uit Rotterdam wint ‘Whatever it takes award’ van MST Services

MST supervisor Brenda Hedemann heeft in 2018 het lastige besluit moeten nemen om haar MST team tijdelijk on hold te zetten. Dit vanwege financiële onzekerheden die optraden door de nieuwe financieringsregeling voor jeugd in Rotterdam. Ze heeft zich in die periode gericht op PR-werkzaamheden en veel contacten gelegd met hoofdaannemers en andere belangrijke stakeholders. Tijdens die afspraken heeft ze uitgelegd wat de Viersprong met een Multi Systeem Therapie (MST) behandeling voor gezinnen kan betekenen.

Onderscheiding van MST Services uit Amerika gekregen
Voor deze dappere beslissing werd Brenda door MST Services, de overkoepelende wereldwijde MST organisatie, genomineerd. Ze won ook daadwerkelijk de ‘Whatever it takes award’. Dat is een uitzonderlijke prestatie waarvoor ze in april door haar collega’s en MST Nederland in het zonnetje werd gezet. Hedemann is de derde Nederlandse winnaar van de award in de afgelopen 15 jaar. Inmiddels is Brenda weer werkzaam als MST supervisor.   

» Lees meer

Lees voor
Translate

Promotie Hilde de Saeger: Therapeutic Assessment in Patients with Personality Disorders

Hilde De Saeger is Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut en specialismeleider diagnostiek binnen de Viersprong. Ze werkt vanuit de locatie in Bergen op Zoom. Het doel van haar proefschrift was om Therapeutisch Psychologisch onderzoek bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis te onderzoeken. Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) verwijst naar een semi-gestructureerde methode voor geïndividualiseerd psychodiagnostisch onderzoek waarbij de samenwerking tussen de cliënt en de onderzoeker cruciaal is voor het succes van de interventie.

Het proefschrift toont aan dat TPO van toegevoegde waarde kan zijn bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen.

 • In vergelijking met een geloofwaardige, motiverende behandelinterventie die standaard in de 1ste lijns ggz in Nederland wordt gebruikt, blijkt dat TPO tot meer tevredenheid leidde bij cliënten met persoonlijkheids- en comorbiditeitsproblemen.
 • Deze TPO-cliënten verwachten een beter behandelresultaat en rapporteerden een duidelijkere focus voor hun toekomstige behandeling.
 • De cliënten hadden een sterker gevoel van verbondenheid met hun onderzoeker.
 • In een vervolgstudie anderhalf jaar later rapporteerden cliënten dat ze nieuwe inzichten in hun persoonlijke functioneren hadden gekregen en dat ze waren geraakt door de relationele aspecten van hun TPO, met name het gevoel van eigenaarschap dat het activeerde.

Het hele proefschrift lezen?
Klik hier om het proefschrift van Hilde te lezen. Het wachtwoord is 1104. 

Promotie 11 april 2019
Hilde promoveerde op donderdag 11 april om 10.00 uur. Locatie: Agnietenkapel (Oudezijds Voorburgwal 231) te Amsterdam.

Lees voor
Translate

Hester den Hartog nieuw lid Raad van Bestuur de Viersprong

De Raad van Toezicht van GGZ-instelling de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, heeft Hester den Hartog tot lid van de Raad van Bestuur benoemd met ingang van 1 mei 2019.

Den Hartog is sinds 2017 Zorgmanager van de klinische behandelprogramma’s bij de Viersprong. Daarnaast is zij werkzaam als Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut. Eerder was ze werkzaam als Manager Zorg en behandelaar bij PsyQ. Ze begon haar loopbaan bij RIAGG Rijnmond.

Binnen de Viersprong heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij de verdere professionalisering van de klinische afdelingen en bij afdelingsoverstijgende innovaties van het zorgaanbod. Daarnaast was zij onder andere voorzitter van de werkgroep Shared Decision Making.

Raad van Toezicht voorzitter Becker Awad: “Wij zijn verheugd dat we Hester den Hartog als lid van de Raad van Bestuur kunnen benoemen. Mede door haar inzet is de kwaliteit van zorg centraler komen te staan binnen de Viersprong.”

Het nieuwe bestuurslid wordt verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke processen binnen de Viersprong. Zij gaat samenwerken met Walter Franken, die sinds 2017 lid is van de Raad van Bestuur en per 1 mei 2019 wordt benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur.

Hester den Hartog en Walter Franken

 

Hester den Hartog new member of the Board of Directors of the Viersprong

Hartog will be joining the Board of Directors. From May1st  2019 the Board of Directors will consist of chairman of the board Walter Franken and member of the board Hester den Hartog.

Den Hartog has been a healthcare manager for the clinical treatment programs at the Viersprong since 2017. She is also a Clinical Psychologist and Psychotherapist. Before joining the Viersprong she worked as a healthcare manager and practioner at various mental healthcare institutes.

Within the Viersprong she has played an important role in professionalising the clinical departments and cross-departmental care innovations. She has been acting as chairwoman of the Share Decision Making Work Group.

The new member of the board will be responsible for content of our healthcare support within the Viersprong.

Lees voor
Translate

Publieksdag Cluster C 11 mei


De Triade Cluster C en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen organiseren op 11 mei voor het eerst een Publieksdag Cluster C.

Deze dag is bedoeld voor cliënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis en hun naasten. Op deze dag krijgen ze informatie over Cluster C en de behandelmogelijkheden, kunnen ze ervaringen uitwisselen en vragen stellen.

Alle informatie is te vinden op de website www.kenniscentrumPS.nl

Logo Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen
Lees voor
Translate

VVD 2de kamerlid Tielen op bezoek bij de Viersprong

Judith Tielen, 2e kamerlid namens de VVD, was op 18 januari te gast op de locatie van de Viersprong in Rotterdam.
De evidence based behandelprogramma’s van de jeugdafdeling van de Viersprong, zoals MBT, MST  en MST-PSB waren onderwerp van gesprek.

Mevrouw Tielen was onder de indruk van het verhaal van de moeder van een cliënt. Tijdens het bezoek kwam een mooi gesprek op gang tussen deze moeder als ervaringsdeskundige, mevrouw Tielen, de managers van de Viersprong, de supervisoren en de therapeut van de behandelprogramma’s.
Gezamenlijk kwamen constructieve gedachten tot stand over hoe de behandelingen nog beter te maken en wat vanuit de politiek gedaan kan worden om de specialistische zorg vanuit de jeugd GGZ toegankelijk te maken voor alle jongeren en gezinnen in Nederland die dit hard nodig hebben.

Het was een levendige en inspirerende bijeenkomst en we gaan graag in op de uitnodiging van mevrouw Tielen voor een tegenbezoek in de Tweede Kamer.

Lees voor
Translate

Onderzoek wijst uit: Behandeluitkomsten van MST-PSB zijn ook 18 maanden later nog positief

Door Charlotte Boonstra (MST-PSB supervisor) en Aurelie Lange (Principal Investigator) van de Viersprong is onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van MST-PSB. Hiervoor werden onder andere ROM-gegevens gebruikt. Er is een interessant en wetenswaardig artikel over gepubliceerd.

Centraal stond:

 • zicht te krijgen op lange termijn effecten van MST-PSB in NL.
 • het krijgen van kwalitatieve gegevens over hoe gezinnen MST-PSB hebben ervaren (hiervoor zijn interviews afgenomen).
 • het maken van onderscheid tussen jongeren die slachtoffers gemaakt hebben met hun grensoverschrijdende gedrag en jongeren die met hun grensoverschrijdende gedrag vooral voor zichzelf een gevaar zijn. Voor deze tweede groep kloppen verwijzers steeds vaker bij MST-PSB aan, terwijl MST-PSB oorspronkelijk ontwikkeld is voor die eerste groep. Het is dus relevant om ook op die tweede groep beter zicht te krijgen.

» Lees meer

Twee huishoudens
Lees voor
Translate

Hoe MST en STOP elkaar als behandelingen aanvullen bij complexe scheidingen 

“Je mag je eigen opvoedstijl hebben. Maar je moet wél met je ex-partner delen wat die stijl is en wat je doet.” (Henk, vader)

Noord-Brabant, december 2018. In gesprek met Henk, vader. Een trotse, liefhebbende vader. 

Een vader die goed begrijpt dat je in het leven soms de wind tegen kunt hebben. En anderen die in zulke situaties zijn beland, helpt. Beroepsmatig.
Henk is niet alleen vader, hij was ook de partner van Annemieke. Het ging niet goed tussen Henk en Annemieke en ze gingen scheiden en apart wonen. Dat was de beste oplossing, vonden ze, vooral ook voor de kinderen Daan (toen 11) en Suzanne (toen 12). 

» Lees meer

Lees voor
Translate

Perspectieven op Shared Decision Making binnen de Viersprong in beeld

Shared Decision Making is een interessante evenwichtsoefening tussen de mate waarin de cliënt zelf inspraak wil en de grenzen van beroepscode en kwaliteitseisen van de hulpverlener. Het is een proces waarbij een goede samenwerking tussen beide partijen noodzakelijk is.

De werkgroep Shared Decision Making (Hester den Hartog (zorgmanager / klinisch psycholoog locatie Halsteren), Hilde de Saeger (klinisch psycholoog / specialismeleider locatie Bergen op Zoom), Mirte van Steen (cliëntenraad) en Sharon Clarke (basispsycholoog locatie Amsterdam)) maakte een video over de verschillende perspectieven op Shared Decision Making binnen de Viersprong.

Lees voor
Translate

Voorzitter Raad van Bestuur verlaat de Viersprong

Roel Verheul, sinds 2007 voorzitter Raad van Bestuur van de Viersprong, zal de ggz-instelling per 31 december 2018 verlaten. In die periode is de Viersprong van een aanbodgerichte therapeutische gemeenschap getransformeerd in een hedendaagse en vraaggerichte zorgonderneming. Het aantal medewerkers is meer dan vervijfvoudigd, terwijl het aantal patiënten bijna 20 keer groter werd.

Voorzitter Raad van Toezicht Becker Awad: “Namens mijn collega’s in de Raad van Toezicht wil ik Roel bedanken voor zijn jarenlange toewijding aan de Viersprong, als voorzitter Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht streeft er naar om zo snel mogelijk weer een voltallige Raad van Bestuur te hebben. Tot die tijd zal Walter Franken zorg dragen voor de continuïteit van de Raad van Bestuur.

Het is ons voornemen om in het tweede kwartaal van 2019 een symposium te organiseren over de actuele ontwikkelingen in het hoogspecialistische aanbod van de Viersprong. Dit is een goede gelegenheid om afscheid te nemen van Roel en voor de presentatie van de nieuwe Raad van Bestuur.”

Lees voor
Translate

Congres Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen: Who Cares?

De Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen gaat de komende jaren richting geven aan de diagnostiek en behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Maar wat verandert er nu in de praktijk voor u als behandelaar of leidinggevende? Hoe moeten we de Zorgstandaard praktisch vormgeven? Wat houdt het concreet in voor uw eigen werk? Werkt de standaard u tegen in de praktijk of helpt het u vooruit in uw zorgverlening?

De Viersprong organiseert, in samenwerking met het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, een tweedaags congres waarin we de stand van zaken opmaken. Op 26 november vinden de pre-congres workshops plaats, op dinsdag 27 november het congres.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Politieke belangstelling voor de Viersprong: D66 op bezoek

Op 24 juli heeft Rens Raemakers, 2e kamerlid van D66 een bezoek gebracht aan de Viersprong. In de Villa in Halsteren werd hij ontvangen door de accountmanagers van afdeling Verkoop.

Rens Raemakers heeft ook mevrouw Jovita Dorigo, burgerraadslid voor D66 in de gemeente Bergen op Zoom uitgenodigd bij zijn bezoek aan te sluiten. De politici waren geïnteresseerd in de systemische werkwijzen binnen de jeugd-ggz. Vanuit GGZ Nederland is voorgesteld een werkbezoek te brengen aan de Viersprong.

 

» Lees meer

Lees voor
Translate

TOP GGz keurmerk in ontvangst genomen

Onze zorgmanagers namen op 27 juni het certificaat van het TOPGGz keurmerk in ontvangst. Het keurmerk is voor 4 jaar opnieuw verlengd voor diagnostiek en behandeling van volwassenen en jongeren! Hier zijn we natuurlijk heel trots op.

We feliciteren alle organisaties die het keurmerk (opnieuw) mochten ontvangen. 

TOP GGz keurmerk certificaat

TOP GGz certificaat

Lees voor
Translate

Sterk Huis en de Viersprong gaan samenwerken. Een nieuw team: MST Sterk Huis Goirle is een feit! 

 

Vanaf 1 april 2018 biedt Sterk Huis in samenwerking met de Viersprong Multi Systeem Therapie (MST) aan. Een gecombineerd team met twee therapeuten van Sterk Huis en twee therapeuten van de Viersprong gaan dit vanuit Sterk Huis bieden zodat expertise en ervaring gedeeld kan worden. Op 8 mei presenteert het team zich tijdens een stakeholdersbijeenkomst.

Samenwerking met Sterk Huis voor MST

 

 

» Lees meer

Lees voor
Translate

Therapie resistentie: bied daar maar eens weerstand aan!

 

Symposium Psychodynamische Psychotherapie

Op 5 oktober organiseert de Viersprong Acadamy een symposium waarin we inzoomen op begrippen als weerstand en therapie resistentie. 

 • Wat verstaan we onder ‘weerstand’ tegen verandering? 
 • Wat betekent het wanneer we spreken van therapieresistentie? 
 • En hoe bepalen deze begrippen ons therapeutisch denken en handelen.

Tijdens het symposium wordt u geïnspireerd en meegenomen in de (her)waardering van het Psychodynamisch gedachtegoed. Met de bijdragen van diverse behandelaren en specialisten van zowel binnen als buiten de Viersprong, brengen wij u een inhoudelijke maar ook heel praktische dag, met lezingen en workshops.

De aandacht gaat uit naar het begrijpen van de functionaliteit van de weerstand en de angst die eraan ten grondslag kan liggen.

Kijk op de website van de Viersprong Acadamy voor meer informatie. 
Gelijk aanmelden? Klik hier voor het inschrijfformulier.

Lees voor
Translate

Implementatie van MBT in kaart gebracht

 

Borderline proefschrift MBT

Dawn Bales bracht in het kader van haar promotie onderzoek in kaart hoe de implementatie van Mentalization-Based Therapy (MBT) in Nederland is verlopen.

In 2004 werd MBT in Nederland geïmplementeerd vanuit de ambitie kwalitatief hoogwaardige, evidence-based interventies op te zetten voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. MBT richt zich op het versterken van het vermogen tot mentaliseren; het begrijpen en verklaren van eigen en andermans gedrag vanuit achterliggende gedachten, gevoelens, behoeften en motivatie.

Het onderzoek van Bales heeft veel waardevolle resultaten opgeleverd. Belangrijke conclusies waar men verder op kan bouwen zijn:

 • MBT kan worden overgedragen naar de Nederlandse context met behoud van de gunstige behandelresultaten. MBT lijkt een van de veelbelovende behandelingen voor de Borderline Persoonlijkheidsstoornis te zijn.
 • Het is een complex proces en – zelfs wanneer het met succes is voltooid – blijft het proces kwetsbaar voor verstoringen op organisatorisch, team- en therapeutniveau.

Promotie Dawn Bales
Dawn Bales verdedigt op 28 februari 2018 haar proefschrift Quality in mind’ The implementation of Mentalization-Based Treatment in the Netherlands’. Dit vindt om 14.00 uur plaats in de Agnietenkapel in Amsterdam.

Bent u als professional geïnteresseerd in het onderzoek? Het proefschrift is online beschikbaar.

Vragen? Stel ze via e-mail.

From_implementation_to_therapeutic_alliance
Lees voor
Translate

Modeltrouw en werkrelatie Multi Systeem Therapie kunnen elkaar versterken.

Modeltrouw staat voorop binnen de Viersprong. Terecht?

De Viersprong hecht veel belang aan behandelmethodiek. Door tijdens de behandeling goed in het oog te houden welke resultaten je wilt bereiken en welke stappen je daarvoor als behandelaar moet zetten, behaal je de beste resultaten.
Maar kun je wel altijd zo goed vasthouden aan de methodiek? Gaat het niet veel meer om de werkrelatie die de behandelaar met haar/zijn cliënt heeft? 

Aurelie Lange, werknemer bij de Viersprong, deed in het kader van haar promotie onderzoek naar de rol van modeltrouw en werkrelatie binnen Multi Systeem Therapie (MST) binnen het ZonMw onderzoeksprogramma.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Persoonlijkheidsstoornis bij jongeren nog te weinig onderkend

Promotie Annelies Laurenssen

Persoonlijkheidsstoornis bij jongeren nog te weinig onderkend

Bij professionals lijkt een weerstand te bestaan om een persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten te diagnosticeren. Uit promotieonderzoek van Annelies Laurenssen (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) blijkt dat slechts 9% van de ondervraagden uit een steekproef van 367 psychologen een persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten stelt. De angst voor stigma en het idee dat dit niet is toegestaan zijn hier belangrijke redenen voor. De promotie vindt plaats op dinsdag 12 december 2017 aan de VU te Amsterdam.

 

» Lees meer

Hechting tussen moeder en kind met MBT-Parents
Lees voor
Translate

Voor ouders met borderline en jonge kinderen is er MBT-Parents

Nieuw bij de Viersprong in Bergen op Zoom

Voor ouders met borderline met jonge kinderen is er MBT-Parents

Voor (jonge) ouders met een borderline persoonlijkheidsstoornis en hun jonge kind biedt de Viersprong vanaf januari 2018 MBT-parents in Bergen op Zoom. MBT-Parents is een preventieve behandeling voor (tiener)ouders (vanaf 16 jaar, ook aanstaande ouders) met borderline problematiek en hun kind van 0 tot 5 jaar.

MBT-P heeft als doel hechtingsproblemen bij het kind te voorkomen. De behandeling richt zich op de interactie tussen de ouder en het jonge kind. Het leert de jonge ouder na te denken over het eigen gevoel en gedrag en wat dit betekent in het contact met het kind.

MBT-P is mogelijk als losse behandeling of kan zijn gekoppeld aan een behandeling van de ouder met Mentalization Based Treatment. Lees meer

U kunt uw cliënt hiervoor al aanmelden. U kunt dit als cliënt ook zelf.

cliënt aanmelden

 

behandeling jongeren met verslavingsproblemen
Lees voor
Translate

Behandeling jongeren met verslavingsproblemen door de Viersprong

Nieuw initiatief: de Viersprong biedt behandeling jongeren met verslavingsproblemen

Intensieve systeembehandelingen bij middelenmisbruik in West-Brabant.

Het is belangrijk om middelenmisbruik bij jongeren snel en effectief aan te pakken vanwege de gevolgen voor de jongere, het gezin en de maatschappij. Vanaf oktober 2017 start de Viersprong in West-Brabant daarom twee initiatieven op voor de behandeling jongeren met verslavingsproblemen.

 • We hebben een MST Substance Abuse team opgezet, dat zich specifiek richt op jongeren met verslavingsproblemen.
 • We zijn samen met partner Kentra24 een GHB-pilot gestart, waarbij Kentra24 de detoxicatie voor haar rekening neemt en de Viersprong de intensieve systeembehandeling

» Lees meer

Lees voor
Translate

Publieksdag Borderline, 25 november 2017

Tref de Viersprong op de Publieksdag Borderline, zaterdag 25 november 2017 in Utrecht.

Je kunt je nu al inschrijven.

Het thema van deze publieksdag is Borderline een kleurenpalet. Hiermee bedoelt de organisatie dat iemand met borderline wel zwart of wit kan denken, maar als persoon uit veel meer mooie kleuren bestaat.

Tijdens deze middag wordt zowel plenair als in workshops voorlichting gegeven over thema’sdie direct met Borderline te maken hebben.
Plenair zijn er twee sprekers, een ervaringsdeskundige en een familielid. Zij zullen ingaan op het thema van deze dag. Na het plenaire gedeelte kunt u twee workshops van uw keuze volgen. In de pauzes is er gelegenheid bij de informatiestands van GGZ instellingen en belangenorganisaties informatie te krijgen.

In de workshops, die door professionals en/of ervaringsdeskundigen worden gegeven, zullen verschillende thema’s worden besproken. Bij aanmelding geeft u op welke workshops u wilt volgen. U geeft twee voorkeuren op + 1 reserve voor het geval beide workshops vol zijn. Klik hier voor het aanbod van de workshops

De middag zal worden afgesloten met een drankje en een hapje voor wie nog even wil blijven om na te praten.

Lees hier meer.

Lees voor
Translate

Wil je op de hoogte blijven van vacatures bij de Viersprong?

Werken bij de Viersprong? Volg ons op LinkedIn en mis geen vacatures

Volg dan de Viersprong LinkedIn pagina. Hierdoor krijg je automatische updates van al onze nieuwsberichten te zien, waaronder de nieuwste vacatures. 

Op het speciale gedeelte over Werken bij de Viersprong vind je alle openstaande vacatures, lees je meer informatie over hoe het is om bij de Viersprong te werken en vind je een video waarin behandelaars vertellen hoe zij hun werk bij de Viersprong ervaren.

De Viersprong volgen op LinkedIn

Lees voor
Translate

MST Substance Abuse voor jongere met een verslavingsprobleem

Multisysteemtherapie bij drugsgebruik? We bieden het aan in West-Brabant.

Het is belangrijk om drugsgebruik bij een jongere snel en effectief aan te pakken vanwege de gevolgen voor de jongere, het gezin en de maatschappij. In oktober 2017 is er daarom bij de Viersprong in West-Brabant een MST Substance Abuse team gestart dat zich specifiek richt op het helpen en behandelen van jongeren met verslavingsproblemen.

» Lees meer

De Viersprong in nieuw initiatief crisisopvang
Lees voor
Translate

De Viersprong in nieuw initiatief crisisopvang

Samenwerking op het gebied van crisisopvang

Memo en de Viersprong gaan in West-Brabant samen met gezinshuis.com gezinnen  helpen in de vorm van een nieuw initiatief.

Wat is een crisisgezinshuis?

Een crisisgezinshuis is een gezinshuis voor crisisopvang. De kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) die er terecht kunnen, komen uit een situatie waar de problemen zo hoog zijn opgelopen dat thuis wonen (even) niet meer mogelijk is. In deze situaties is het belangrijk dat er snel gehandeld kan worden. “Wonen” in een crisisgezinshuis heeft dan ook een tijdelijk karakter. Binnen drie weken is er een analyse gemaakt van de moeilijkheden en de krachten in de thuissituatie van het kind. Daarnaast is er een plan opgesteld om met behulp van behandeling en/of begeleiding in de thuissituatie het kind weer naar huis te laten gaan. Het eerste doel is gericht op het tot rust brengen en inzichtelijk maken van de situatie, daarna wordt gekeken naar wat er nodig is om weer thuis te kunnen gaan wonen.

Hoe wordt samengewerkt?

24 uur na de opname in het crisisgezinshuis is de zorg vanuit de Viersprong en/of Praktijk Memo in samenspraak met de gezinsouders en de jeugdprofessionals opgestart. Deze zorg leidt tot een behandeling voor het hele systeem rondom het kind of de jongere.

Wat is er nodig?

Gezinshuis.com is bezig met het opzetten van het gezinshuis en de werving van gezinsouders.

Werken als gezinshuisouder wat houdt het in?

Gezinshuisouder zijn is geen gewone baan in de zorg. Je zorgt, eventueel samen met je partner, voor enkele kinderen en jongeren met vaak een complexe orthopedagogische problematiek. Als gezinshuisouder ben je 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en behandeling van deze kinderen, waarbij de nadruk ligt op observeren, begeleiden en stimuleren. Je werkt mee aan de verbetering van het gedrag van de jeugdigen, zoals het stimuleren van sociale vaardigheden.

Interesse? Lees dan hier verder.

GGD Amsterdam over behandeling jongeren met problematisch seksueel gedrag
Lees voor
Translate

GGD Amsterdam over behandeling jongeren met problematisch seksueel gedrag

De GGD Amsterdam heeft in het blad inZicht van juli 2017 beschreven hoe MST-PSB als nieuwe behandeling in Amsterdam werkt.

MST-PSB als behandeling voor jongeren in Amsterdam met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag

Zo wordt beschreven dat MST-PSB een intensieve gezinsbehandeling is die 5-7 maanden duurt. De behandeling is bedoeld voor jongeren die ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen en daarnaast mogelijk andere gedragsproblemen hebben. Door het hele gezin te behandelen, wordt een langdurige gedragsverandering bij zowel de jongere zelf als de overige gezinsleden bereikt.

Om wat voor jongeren gaat het?

Het gaat om jongeren met  ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sommige jongeren zijn met justitie in aanraking geweest en het kan ook gaan om meisjes die zich in het loverboy-circuit bevinden. De jongeren zijn tussen de 10 en 17.5 jaar oud.

Zijn deze jongeren eigenlijk wel gemotiveerd om behandeld te worden?

De meeste jongeren zijn bepaald niet gemotiveerd voor deze behandeling. Zij schamen zich voor wat ze gedaan hebben of voelen zich schuldig. Bovendien levert het bekennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak straf op.

Heeft een behandeling met een niet gemotiveerde jongere dan wel kans van slagen?

Ja, toch lukt het vaak om de jongere succesvol te behandelen. Het belangrijkst is dat de ouders gemotiveerd zijn om de problemen aan te pakken. Wij ondersteunen de ouders daarbij. Het mooie van deze behandeling is juist dat wanneer je het kind binnen het eigen gezin behandelt, het hele gezin zich mee-ontwikkelt. De verandering die een kind doormaakt is niet ergens anders gebeurd.

Hoe begint de MST-PSB behandeling?

De behandelaar maakt altijd eerst een analyse van de situatie. Daarbij hoort ook een veiligheidsplan op basis van wat er precies is gebeurd. We zijn gespecialiseerd in het opstellen van strakke veiligheidsplannen met het gezin. Dat kan vrij ver gaan, bijvoorbeeld dat broer en zus niet meer zonder toezicht samen in 1 ruimte mogen zijn.

Waar vind ik meer informatie over deze behandeling?

In deze PDF kun je de volledige brochure lezen.
Ook kun je hier verder lezen over MST-PSB op de Viersprong website.

gedragsproblemen kind oplossen
Lees voor
Translate

Gezinsbehandeling FFT: nu ook voor jongeren met gedragsproblemen in Zeeland

Goed nieuws: De gezinsbehandeling FFT is nu ook beschikbaar voor jongeren met gedragsproblemen in Zeeland.

Zij kunnen voor deze gezinsbehandeling terecht bij de Viersprong in Bergen op Zoom of Breda. De Viersprong biedt deze behandeling ook aan in Rotterdam en Den Bosch voor cliënten uit de omliggende regio’s. » Lees meer

Lees voor
Translate

Ouders verwikkeld in vechtscheiding? Start nieuwe groepen Kinderen uit de Knel in september

Behandeling bij vechtscheiding: Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel (KUK) is een groepsbehandeling voor ouderparen en hun kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar, waarin de ouders leren beter samen te werken in het belang van de kinderen. De behandeling heeft als doel kinderen uit de knel te halen die de dupe dreigen te worden van de strijd tussen hun ouders. In de behandeling wordt gewerkt aan het verbeteren van communicatie en nieuwe wegen vinden om met conflictgebieden om te gaan. Dit zodat de kinderen zich (weer) veilig kunnen voelen om zich goed te ontwikkelen.

Behandeling Kinderen uit de Knel is effectief bij vechtscheiding. Lees meer.

Tekening gemaakt door een kind in de groepsbehandeling Kinderen uit de Knel

Start volgende groepen Kinderen uit de Knel

In september 2017 starten nieuwe groepen Kinderen uit de Knel bij de Viersprong in Rotterdam / Dordrecht, West-Brabant (Halsteren / Bergen op Zoom / Breda) en Den Bosch. U kunt zich daar nu al voor aanmelden.

Cliënt aanmelden

 

cluster C angstig introvert of dwangmatig
Lees voor
Translate

Nieuw in Den Bosch voor behandeling persoonlijkheidsproblematiek

Ambulante Schematherapie voor cliënten met borderline- en cluster c-problematiek.

Vanaf oktober 2017 biedt de Viersprong in Den Bosch ambulante schematherapie voor volwassen cliënten met borderline-problematiek (emotionele instabiliteit) en cluster c- problematiek (zoals ernstige angst of vermijding, controle en perfectie) . In deze behandeling hebben cliënten wekelijks 1,5 uur groepstherapie en 45 minuten individuele therapie. Lees meer over Schematherapie en voor wie het bedoeld is

Aanmelden en starten in het voortraject is al mogelijk! Het groepsaanbod start in oktober.

Cliënt aanmelden

Wij bieden deze behandeling ook aan in Amsterdam, Rotterdam en Halsteren (in Amsterdam alleen voor cliënten met borderlineproblematiek).

GGZ hulp voor gezinnen
Lees voor
Translate

Behandeling seksuele gedragsproblemen van een kind: Vanaf april ook in Amsterdam

Seksuele problemen en gedragsproblemen bij kinderen binnen het gezin. Een beladen kwestie, maar gelukkig ook behandelbaar.

Wat als er in het gezin sprake is van seksueel afwijkend gedrag van een kind, gekoppeld aan ‘lastig’ gedrag van dat kind en wellicht ook invloed ervan op broertjes/zusjes? Hoe krijg je het gezin als geheel weer goed functionerend, terwijl je tegelijk het seksuele afwijkende gedrag effectief behandelt? Seksuele problemen van een kind binnen of buiten het gezin zijn behandelbaar, gelukkig

De Viersprong biedt hiervoor MST-PSB aan, vanaf april 2017 ook in Amsterdam.

» Lees meer

GHB verslaving jongeren
Lees voor
Translate

GHB verslaving bij jongeren eerder en effectiever aanpakken. Pilot West-Brabant West.

GHB verslaving vóór zijn

Door over instellings- en gemeentegrenzen heen samen te werken en kennis uit te wisselen, kan de hulp aan jongeren die de zeer verslavende drug GHB gebruiken verbeteren. De Viersprong en Novadic-Kentron starten hiervoor op initiatief van de gemeente Etten-leur een GHB-pilot in West-Brabant West. Binnen deze regio zullen zoveel mogelijk partners worden betrokken om jongeren die een verhoogd risico hebben op een GHB verslaving zo vroeg mogelijk op te sporen en effectiever te helpen. » Lees meer

Behandelen bij Vechtscheiding onderzoek en resultaten
Lees voor
Translate

Behandeling Kinderen uit de Knel is effectief bij vechtscheiding

Onderzoeksrapport Behandeling bij vechtscheiding:
Beleving en ervaringen van ouders en kinderen en veranderingen na Kinderen uit de knel

De behandeling ‘Kinderen uit de Knel’ voor kinderen in een vechtscheiding blijkt effectief. Conflicten tussen ex-partners lijken verminderd na de behandeling bij vechtscheiding. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universiteit Utrecht (UU) en de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) op 23 maart publiceerden.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Verhuisbewegingen bij de Viersprong in Halsteren en Bergen op Zoom

Vanaf 6 maart intake en diagnostiek in Bergen op Zoom

De Intake en diagnostiek van jongeren en volwassenen vinden vanaf 6 maart a.s. plaats op de vestiging van de Viersprong in Bergen op Zoom aan de Peter Vineloolaan 50 (Plein 13). Cliënten ontvangen bericht wanneer zij hier welkom zijn voor hun intake en/of diagnostiek.

Vanaf 6 maart receptie Halsteren in een ander gebouw

Vanaf maandag 6 maart a.s. zit de receptie van de Viersprong Halsteren in een ander gebouw op het terrein aan de Beeklaan 2. Dit gebouw bevindt zich naast het andere parkeerterrein bij de bushalte. » Lees meer

gedragsproblemen kind oplossen
Lees voor
Translate

Gedragsproblemen kind oplossen? Word als gezin een sterker team!

Gedragsproblemen kind oplossen? Het kan. Als je als gezin beter met elkaar om leert gaan. En leert om als gezin weer een sterker team te worden.

Valt jouw kind uit op de middelbare school, of dreigt dit te gebeuren? Is jouw kind verbaal of fysiek agressief of laat hij/zij andere zorgelijke ontwikkelingen zien? Hebben jullie als gezin veel ruzie met elkaar? Dan weet je dat er met je kind en in jullie gezin echt wat aan de hand is.

Het gedrag  van je kind is in veel gevallen namelijk te verklaren doordat je als gezin -vaak onbewust- niet het beste uit elkaar haalt. Zo kun je als gezin vastlopen  in patronen en gewoonten waardoor problemen niet opgelost raken. Hierdoor kom je als ouders  klem te zitten. Maar ook je kind komt klem te zitten en maakt daarom soms verkeerde keuzes. Het kan zelfs zo zijn dat je kind daardoor uit huis geplaatst moet worden.

Nu het goede nieuws:
Er is een gezinsbehandeling die helpt: Functional Family Therapy (FFT).

» Lees meer

Lees voor
Translate

Help pubers met borderline op tijd, dat is effectief

Meestal openbaart borderline zich aan het begin van de puberteit. Vroeg signaleren en behandelen van pubers met borderline is het advies.

Aldus Joost Hutsebaut, verbonden aan de Viersprong en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen: “Met de juiste hulp kunnen bepaalde problemen worden voorkomen, als er tenminste vroegtijdig wordt begonnen met de behandeling. Op jonge leeftijd zijn de problemen nog vaak gemakkelijker te tackelen. Dat is een stuk lastiger bij mensen die al jarenlang met deze problemen leven.”

Hoe herken je borderline in de pubertijd?

» Lees meer

Lastige Puber helpen met ThuisBest
Lees voor
Translate

Een lastige puber hoort ook thuis te wonen … altijd?

Je eigen kind … het lijkt soms wel een puber die het verkeerde pad opgaat

Hoe lastig een kind ook soms kan zijn: als ouder wil je het liefst dat het kind thuis woont. Zelfs als je je wel eens zorgen maakt of jouw kind niet het pad van de criminaliteit op gaat.
Maar soms lukt thuis wonen even niet omdat de verhouding tussen ouder(s) en kind tijdelijk verstoord is geraakt. Daarvoor bestaat het Thuis Best zorgtraject.

Het zorgtraject ThuisBest combineert een MST behandeling met een korte uithuisplaatsing van het kind.
Op systemische manier krijgen zowel het kind als de ouders hulp en sturing. Vanaf dag 1 van de uithuisplaatsing wordt gewerkt aan terugkeer van het kind naar huis. Dankzij ThuisBest komt de positieve vibe bij het gezin terug, ondanks dat er heel wat aan de hand kan zijn.

ThuisBest is voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal of schadelijk gedrag van henzelf en/of hun omgeving. Zowel op straat, school en in het gezin. De jongere moet een machtiging gesloten jeugdzorg hebben.

Op de website van het NJI staat ThuisBest verder beschreven.
Je kunt ook de website van ThuisBest hier bekijken.

niuew lid Raad van Bestuur
Lees voor
Translate

Walter Franken nieuw lid Raad van Bestuur de Viersprong

De Raad van Toezicht van ggz-instelling de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, heeft de heer Walter Franken (1966) tot lid van de Raad van Bestuur benoemd met ingang van 1 januari 2017. Walter Franken is sinds november 2015 Manager Finance & Control bij de Viersprong en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het financieel herstel van de instelling.

» Lees meer

Lees voor
Translate

MST is ook effectief voor behandeling gewelddadige jongeren

Behandeling gewelddadige jongeren: is dat realistisch?

Ja. Ook gewelddadige en zelfs zeer gewelddadige jongeren kunnen goed behandeld worden. Maar daar is wel wat voor nodig!
Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in bijvoorbeeld een gesloten opname plek of een justitiële jeugdinrichting. MST-behandeling is een alternatief voor (dreigende) uithuisplaatsing.

Wetenschappelijk onderzoek toont het aan

In Nederlands wetenschappelijk onderzoek is nu aangetoond dat MST ook effectief is bij extreem gewelddadige jongeren, vergeleken met de rest van de MST doelgroep.

MST blijkt voor beide groepen even effectief te zijn, dus zelfs de meest gewelddadige jongeren profiteren van deze behandeling. Bovendien is MST voor de gehele doelgroep (dus ook voor de extreem gewelddadige jongeren) effectiever dan andere behandelingen (treatment as usual). Dit werd aangetoond in een Nederlandse Randomized Controlled Trial (RCT).

Publicatie:

Asscher, J.J., Deković, M., Van den Akker, A.L., Prins, P.J.M., & Van der Laan, P.H. (2016). Do extremely violent juveniles respond differently to treatment? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, published online. DOI: 10.1177/0306624X16670951

Meer informatie over Behandeling van jongeren met MST

Lees voor
Translate

Vraagtekens of vastlopende behandeling?

Loopt uw behandeling van een cliënt vast? Of hebt u in uw praktijk te maken met een cliënt(en) die na jaren nog steeds niet goed weet wat er met hem/haar aan de hand is?

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) biedt dan mogelijk uitkomst. Bij een vastgelopen behandeling van uw cliënt kunt u de Viersprong om advies vragen. Lees hier meer over TPO en wanneer dit helpend kan zijn.

TPO is mogelijk op alle locaties van de Viersprong, o.a. voor volwassenen in Amsterdam. In Rotterdam, Den Bosch en Halsteren is TPO mogelijk voor zowel jongeren als volwassenen.

Bel voor een TPO in Amsterdam 088-7656111 / Rotterdam 088-76 56 501 / Den Bosch 088-76 56 601 / West-Brabant: 088-76 56 200

Lees voor
Translate

De Viersprong houdt zich aan de Wet Normering Topinkomens (WNT)

Naar aanleiding van de deponering van onze jaarrekening 2015 is in diverse media recent aandacht besteed aan de hoogte van de uitkering in verband met einde dienstverband (beëindigingsvergoeding) aan een bestuurder. Hierdoor ontstaat ten onrechte de indruk dat de Viersprong zich niet aan de WNT houdt. De Viersprong hecht eraan te benadrukken dat zij zich te allen tijde aan wet- en regelgeving houdt, dus ook in dit geval aan de WNT.  » Lees meer