Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

GHB verslaving jongeren
Lees voor
Translate

GHB verslaving bij jongeren eerder en effectiever aanpakken. Pilot West-Brabant West.

GHB verslaving vóór zijn

Door over instellings- en gemeentegrenzen heen samen te werken en kennis uit te wisselen, kan de hulp aan jongeren die de zeer verslavende drug GHB gebruiken verbeteren. De Viersprong en Novadic-Kentron starten hiervoor op initiatief van de gemeente Etten-leur een GHB-pilot in West-Brabant West. Binnen deze regio zullen zoveel mogelijk partners worden betrokken om jongeren die een verhoogd risico hebben op een GHB verslaving zo vroeg mogelijk op te sporen en effectiever te helpen.

Problemen door GHB-gebruik vragen om intensieve aanpak en samenwerking

Bij GHB gebruik is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in te grijpen. Hoe langer en intensiever iemand GHB gebruikt heeft, hoe lastiger het is om de GHB verslaving te doorbreken. Er is een grote kans op schade aan het lichaam en de psychische ontwikkeling. Enkele voorbeelden van de gevolgen zijn een verstoorde gezinsrelatie, uitval op school of op werk en meer gewelddadigheid. Voor de maatschappij heeft dit gevolgen voor de veiligheid, gebruik van gezondheidszorg en financiën.

De problemen door GHB-gebruik vragen om een intensieve aanpak en samenwerking tussen diverse jeugdhulpinstellingen, gemeenten (want jongeren verhuizen regelmatig) en scholen. Daarnaast is het belangrijk om kennis op het gebied van GHB gebruik op scholen, bij gemeenten en andere jeugdhulpinstellingen te vergroten, om GHB-gebruik eerder te signaleren, vóór een verslaving ontstaat. Hoe eerder in het proces in gegrepen wordt, hoe groter de kans dat een detoxopname voorkomen kan worden.

Wij verwijzen graag naar de uitzending van nieuwsuur van dinsdag 4 april 2017 (starten bij 10.52 min) waarin ruim aandacht werd besteed aan de problemen van Keja uit Etten-leur die jaren GHB gebruikte in combinatie met speed.

Item over GHB-verslaving Keja start bij 10.52 min:

Doel GHB-pilot: Integrale aanpak en samenbrengen specialismen

Een belangrijk uitgangspunt van het project is om veel vroeger in de verslavingsontwikkeling in te kunnen ingrijpen en zo te voorkomen dat er andere maatschappelijke problemen optreden. Dit begint door inzichtelijk te krijgen waar de risico’s van gebruik groot zijn. Daarnaast is het nadrukkelijker  betrekken van het netwerk een belangrijke kans. Het komt vaak voor dat het netwerk een sterk (onbedoelde) onderhoudende rol speelt in plaats van de verslaving te kantelen.

Juist de integraliteit en het samenbrengen van de juiste specialismen zijn de onderscheidende krachten van dit project. Hiermee wordt onder andere systeemtherapie, voorlichting en verslavingsbehandeling bedoeld. Een gesloten keten is van belang om te kunnen anticiperen op een terugkomst in de maatschappij. Gemeenten hebben een belangrijke rol als een jongere 18 jaar wordt, om samen met de instelling deze keten te sluiten. Als een cliënt een behandeling heeft gehad, zal door de gemeente ondersteund moeten worden op het gebied van wonen, onderwijs, werk en financiën. Als dit niet gebeurt is een terugval vrijwel niet te voorkomen.

Samenwerken over gemeentegrenzen heen

In de GHB-pilot wordt ingezet op samenwerking met alle gemeenten in de regio West Brabant West. De 9 gemeenten financieren de GHB-pilot gezamenlijk via een innovatiesubsidie. Initiatiefnemer Etten-Leur zal samen met de projectleider van het GHB-project inzetten op samenwerking met gemeente Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Binnen deze gemeenten zullen zoveel mogelijk partners worden betrokken om jongeren met een verhoogd risico op GHB verslaving zo vroeg mogelijk op te sporen en te helpen.

Stappen

In de pilot worden drie stappen gezet:

  1. Het vinden van GHB-gebruikers
    bij jeugd- en jongeren werk, jeugdprofessionals, preventiemedewerkers van Novadic-Kentron, school, leerplichtambtenaren, bezorgde ouders, lokale toegang / CJG, GGD, politie, huisartsen en de algemene ziekenhuizen, huisartsenposten en gespecialiseerde zorg. Het is wenselijk een goede samenwerking op te zetten om deze jongeren beter te kunnen detecteren. Onderzocht moet worden op welke plekken de jongeren zich bevinden en benaderd kunnen worden. Belangrijk is om relevante informatie tussen bovengenoemde instanties met elkaar uit te kunnen wisselen.
  2. Het benaderen van GHB-gebruikers via een gemeenten overstijgend GHB-overleg:
    De jeugdige kan in dit overleg worden ingebracht. Vanuit dit overleg wordt de benaderingsstrategie bepaald. Op dit moment is het GHB-overleg nog niet regionaal georganiseerd, maar bespreekt men GHB-problematiek afzonderlijk in gemeenten. Het GHB-overleg zal worden verbreed naar de gemeenten in de hele regio voor een verbeterde monitoring en efficiëntere aanpak. Het snel doorpakken naar aanleiding van dit overleg is van belang omdat bekend is dat GHB misbruik snel leidt tot afhankelijkheid van GHB. Veel sneller dan bij andere middelen.
  3. De aanpak van het GHB-gebruik:
    De oplossing zal altijd een combinatie zijn van verslavings- (preventie, behandeling, nazorg), systeem- (gezin, familie school en peers) en maatschappelijke interventies (school/werken, wonen, sociale voorzieningen). De kans van slagen wordt daardoor veel groter. Novadic-Kentron en de Viersprong gaan kennis met elkaar uitwisselen over hun aanpak bij verslavingsproblemen respectievelijk gedrags- en gezinsproblemen (systemisch werken), waardoor behandelingen naadloos op elkaar aansluiten en effectiever worden. Er zal hierbij vaak een combinatie worden gemaakt tussen behandeling van de verslaving door Novadic-Kentron en het versterken van het gezinssysteem door middel van MST of FFT. Wanneer een jongere een verslavingsbehandeling succes vol heeft afgerond, zal een natraject volgen met MST erin, wat nog een periode doorloopt. Daarnaast haakt een preventiemedewerker van Novadic-Kentron aan om te monitoren en wordt met mensen van de gemeente bepaald wat er noodzakelijk is op het gebied van wonen, werken, dagbesteding en financiën.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Peeters van de Viersprong via mail peter.peeters@deviersprong.nl of tel. 06 51 49 35 48.