Images

Nieuwe behandeling start in Nederland:

Multisysteem Therapie (MST) voor gezinnen met kinderen van 2 tot 10 jaar

Omdat ieder kind het recht heeft om thuis op te groeien

De Viersprong en MST Nederland/België werken samen met MST Services (Verenigde Staten) aan een nieuwe vorm van Multisysteem Therapie. Samen ontwikkelen zij een behandeling die uithuisplaatsing van jonge kinderen (2-10 jaar) helpt voorkomen. De eerste teams die met deze nieuwe behandeling werken, starten in april 2024 bij de Viersprong in Brabant en Zeeland. Gemeenten uit de jeugdzorgregio’s Noordoost Brabant en een deel van Zuidoost Brabant steunen de ontwikkeling met een subsidie van ca. 300.000 euro.

Onderzoek naar effectiviteit

Multisysteem Therapie meet standaard alle behandelresultaten. Ook de ontwikkeling van deze nieuwe variant zal nauw worden gevolgd door onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling en tevredenheid van de gezinnen. Daarnaast werken de Viersprong en MST-Nederland/België met een subsidie van het Bovenregionaal Expertisenetwerk (BEN) aan een grootschalig wetenschappelijk onderzoek van de implementatie in Nederland en de kosten- en de behandeleffectiviteit van deze interventie. Dit project zal meerdere jaren in beslag nemen.

Beter toekomstperspectief

De nieuwe intensieve gezinsbehandeling helpt gezinnen met jonge kinderen tussen 2 en 10 jaar met gedragsproblemen. Zoals agressief gedrag thuis, wangedrag op school of in de kinderopvang. De situatie is vaak al zo uit de hand gelopen dat uithuisplaatsing dreigt. Bijvoorbeeld in (gesloten) jeugdzorg. Met de nieuwe vorm van Multisysteem Therapie kunnen deze kinderen samen met hun broertjes en zusjes thuis blijven wonen en hebben ze een beter toekomstperspectief.

Voor het hele gezin

Multisysteem Therapie werkt samen met iedereen die belangrijk is voor het kind, voor de opvoeders en voor het slagen van de behandeling. De MST therapeut onderzoekt met hen waar de knelpunten ontstaan en helpt gericht om de problemen op te lossen. Dit kan zijn: op school, werk, met vrienden, hobby’s en thuis met het gezin en familie. Deze aanpak wordt al jaren effectief toegepast bij ernstige gedragsproblemen onder kinderen en jongeren van 10-19 jaar en bij kindermishandeling en –verwaarlozing vanaf 6 jaar. Omdat gezinnen met jonge kinderen andere problemen ervaren, krijgen die nu een eigen, passende aanpak.

[1] Noordoost-Brabant: ’s Hertogenbosch, Bernheze, Boekel, Boxtel, Land van Cuijk, Maashorst, Meijerijstad, Oss, Sint Michielsgestel en Vugt

[2] Zuidoost Brabant: Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Oirschot, Reusel-De Mierden.

Meeste gezondheidswinst persoonlijkheidsstoornissen bij vroeg ingrijpen

Namens heel de Viersprong feliciteren we @JoostHutsebaut met zijn benoeming als bijzonder hoogleraar aan de Tilburg University. We zijn enorm trots op zijn aanvaarding van de leerstoel ‘Preventie en vroege interventie van persoonlijkheidspathologie’. 

Terugblik op de oratie

Joost Hutsebaut breekt een lans voor een betere detectie en ontwikkeling van betere behandelingen, zodat meer jongeren sneller op de juiste plek in de hulpverlening terechtkomen en een gepaster – effectiever – behandelaanbod krijgen. Hoe eerder, hoe beter:

“Persoonlijkheidsstoornissen manifesteren zich doorgaans vanaf de puberteit. Ze hebben een immense impact op de kansen waarmee een jongvolwassene zijn of haar leven zelf kan beginnen vormgeven. Ze bepalen je kansen om een opleiding af te maken, een fijn sociaal netwerk te vormen, een stabiele relatie te ontwikkelen en een gezond leven te leiden. Bijna de helft van de mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis heeft nooit een betaalde baan. Ze zullen als volwassene ongeveer de helft van de tijd in behandeling zijn en ze leven twintig jaar korter dan andere mensen. Greenpeace had gelijk in de jaren tachtig: no time to waste.  De meeste gezondheidswinst boeken we wanneer we vroeg in de ontwikkeling van een persoonlijkheidsstoornis gepast ingrijpen. En toch is dat niet wat we vandaag doen. Behandelaars schromen zich vaak om persoonlijkheidspathologie vroeg vast te stellen. Ze vinden het vaak not-done, onethisch. In deze rede wil ik beargumenteren waarom het net ethisch is om persoonlijkheidspathologie vroeg te detecteren en om vroeg in het beloop ervan te interveniëren. En tegelijk wil ik aangeven waar ik denk dat het veld zich verder moet ontwikkelen”.

Lees de hele oratie (PDF, 856 Kb)

Vanaf 2023: samenwerken in Hart van Brabant via Crossroads


De regio Hart van Brabant (11 gemeenten) en zorgcombinatie Crossroads gaan vanaf 2023 nauw samenwerken aan betere jeugdzorg voor de hoogspecialistische jeugdhulp en de crisiszorg! In zorgcombinatie Crossroads werken wij samen met Amarant,  GGz Breburg en Sterk Huis.

Nieuwe afspraken – nieuwe werkwijze

Het afgelopen jaar is een intensief inkooptraject gelopen met de regio Hart van Brabant en we kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op dit proces. Er zijn vele gesprekken gevoerd met de regio maar ook met de

Crossroadspartners om tot goede afspraken te komen. Dat is ook nodig want er gaat veel veranderen met deze nieuwe inkoop. Waar voorheen iedere partij een eigen overeenkomst had, worden we vanaf 1 januari samen verantwoordelijk om voor de cliënten passende zorg te organiseren vanuit een vastgesteld budget. Deze andere manier van werken past bij taakgericht inkopen.

Taakgericht inkopen

De kern van taakgerichte inkoop is partnerschap tussen opdrachtgever (gemeenten) en opdrachtnemer (Crossroads). De regio heeft een budget beschikbaar gesteld voor deze groep kinderen en gezinnen die hoogspecialistische zorg nodig hebben. Samen met Crossroads is afgesproken hoe we op de nieuwe manier de zorg voor deze kinderen, jongeren en gezinnen op inhoud gaan vormgeven maar ook hoe we samen de risico’s verdelen en samen gaan sturen op de gewenste uitkomsten. Het is een spannend traject waar we veel nog samen moeten gaan uitvinden. Samen met de gemeenten maar ook samen met de Crossroadspartners.

De opdracht

In Zorgcombinatie Crossroads gaan we met de organisaties Amarant, GGz Breburg en Sterk Huis én de 4 zogenaamde strategische partners Koraal groep, Novadic Kentron, Reinier van Arkel en stichting De As, deze jeugdhulpopdracht Hart van Brabant uitvoeren. We staan voor de uitdaging om invulling te geven aan o.a. ‘van zwaar naar lichter’ en ‘van verblijf naar thuis’. Dit vraagt om sterke netwerken en het organiseren van integrale zorg. Het kunnen inzetten van de benodigde intensiteit van hulp, zonder steeds tussen organisaties te moeten wisselen. Per 1 januari gaan we van start.

De Viersprong neemt TOPGGz-keurmerken in ontvangst

Vanmiddag namen Hester den Hartog en Walter Franken, samen raad van bestuur van de Viersprong, het TOPGGz-keurmerk in ontvangst voor de afdelingen Persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen en Persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren. Monique van Bueren van de Stichting Topklinische GGz reikte de keurmerken uit tijdens haar deelname aan het TOPGGz mini-symposium van de Viersprong.

Opnieuw 4 jaar volledig TOPGGz gecertificeerd

De Viersprong is door de uitreiking van de keurmerken opnieuw volledig TOPGGz-gecertificeerd voor de doelgroep persoonlijkheidsstoornissen. Namelijk bij afdeling volwassenen én de afdeling jongeren. Beide afdelingen hadden het keurmerk al. Het keurmerk werd voor een nieuwe periode van vier jaar verlengd na een reguliere hervisitatie.

Trots op de organisatie

De raad van bestuur is trots dat haar organisatie het TOPGGz-keurmerk mag blijven voeren. “Het TOPGGz-keurmerk is een bewijs van kwaliteit en bevlogenheid waar we samen hard aan werken. Wij als bestuur mogen de keurmerken in ontvangst nemen en delen onze trots met heel de organisatie. Al onze medewerkers sámen, zowel zorginhoudelijk als staf, maken dat we TOPGGz werk afleveren”, zegt Hester den Hartog.

De Viersprong vierde de nieuwe keurmerken vanmiddag met een mini-symposium voor en door medewerkers dat laat zien wat de Viersprong TOPGGz maakt. Met presentaties over onderzoek en ontwikkeling binnen de Viersprong en een toelichting op innovatieve behandelingen besproken bij jongeren (MST-Intelectual Disability) en bij volwassenen (blended Dynamische Interpersoonlijke Therapie).

TOPGGz garandeert hoogwaardige kwaliteit

Sommige cliënten hebben een hoogspecialistisch zorgaanbod nodig. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn en/of omdat er onvoldoende resultaat is van een behandeling in de specialistische ggz. Niet elke ggz-instelling biedt dat hoogspecialistische aanbod. Dat maakt het vinden van de juiste weg niet altijd makkelijk. Daarom is er het TOPGGz-keurmerk. Dat laat zien waar cliënten (en hun naasten en doorverwijzers) voor hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen. TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.