Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index

Multi Systeem Therapie voor jongeren met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag (MST-PSB)

Onderdeel van: Onderzoekslijn Systeeminterventies

Onderzoeksteam:

Charlotte Boonstra (MST-PSB supervisor), dr. Rachel van der Rijken (co-promotor), dr. Aurelie Lange (Principal Investigator)

Dit multicenter onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een promovenda en twee hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam.

Startjaar: 2013

Contactpersoon: Rachel van der Rijken
E-mail: r.vanderrijken@ru.nl

Samenvatting

MST-PSB is een adaptatie van het reguliere MST-programma, die gericht is op de behandeling van jongeren die ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Meer dan andere misdrijven leiden seksuele delicten tot ontzetting en afwijzing binnen de samenleving. Hierdoor is de kans groot dat jeugdige zedendelinquenten uit huis geplaatst worden in een justitiële jeugdinrichting of een instelling voor gesloten jeugdzorg.

MST-PSB is een intensieve, ambulante behandeling die een uithuisplaatsing beoogt te voorkomen. MST-PSB werkt, anders dan de veel toegepaste individuele of groepsbehandelingen, vooral met en via de ouders en andere sleutelfiguren rond de jonge dader. Sinds de start van dit behandelprogramma (in 2009) worden binnen de Viersprong aanvullende gegevens verzameld over het type zedendelict en de voorgeschiedenis van de jongeren en hun gezinnen en worden gezinnen tot 18 maanden na einde behandeling benaderd.

In 2012 is uitgebreid dossieronderzoek verricht, waarin ruim 280 variabelen gescoord werden om de doelgroep die behandeld wordt met MST-PSB nog beter in kaart te brengen (delictkenmerken, daderkenmerken, risico- en protectieve factoren). In 2013 is in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een onderzoek opgezet waarin de doelgroepen van MST-PSB, gesloten jeugdzorg (Horizon jeugd- en opvoedhulp) en justitiële jeugdinrichting (Den Hey-Acker) met elkaar vergeleken worden.

Onderzocht wordt onder andere of de verwijzing van jongeren naar de verschillende behandelvormen overeenkomt met het Risk-Need-Responsivity model, oftewel: Krijgen de jongeren met het grootste recidiverisico ook de meest intensieve behandeling? Het uiteindelijke doel hiervan is een meer welomschreven begrip van de verschillen en overeenkomsten tussen de doelgroepen van de verschillende behandelinstellingen. Naast de doelgroepkenmerken worden de behandelresultaten van de verschillende behandelvormen in kaart gebracht op een aantal sociaal-emotionele behandelgebieden, zoals eigenwaarde, impulsiviteit en agressie. Ook wordt aan de hand van officiële recidivecijfers de mate van recidive van deze jongeren onderzocht. Op deze manier kan retrospectief nagegaan worden of de eerder in kaart gebrachte persoonlijkheidskenmerken, daderkenmerken en/of het behandelresultaat voorspellend zijn voor recidive en kan een eerste indruk verkregen worden van welke behandelvorm het beste werkt voor welk type jongere.

Publicatie:

Boonstra, C. & Van der Rijken, R. (2010). Multisysteemtherapie voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kind en Adolescent Praktijk, 4, 150-157.

Boonstra, C. & Van der Rijken, R. (2016). Multi Systeem Therapie voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In: I. Weijers (Red.), Justitiële interventies voor jeugdige daders en risicojongeren (pp. 259-270). Den Haag: Boom criminologie.

Ter Beek, E., Van der Rijken, R.E.A., Kuiper, C.H.Z., Hendriks, J., & Stams, G.J. (2016). The allocation of sexually transgressive juveniles to intensive specialized treatment: An assessment of the application of RNR principles. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, published online. DOI: 10.1177/0306624X16674684.

Ter Beek, E., Spruit, A., Kuiper, C. H. Z., Van der Rijken, R. E. A., Hendriks, J., Stam, G. J. J. M. Stams (2018). Treatment effect on recidivism for juveniles who have sexually offended: A multilevel meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 46, 543-556.

Naar informatie over onze MST behandelingen:
pagina over onze MST behandelingen

Naar informatie over ons onderzoek:
<- Onderzoek