Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Klachten of suggesties

Op deze pagina vind je informatie over:

  • Klachten afkomstig van cliënten
  • Klachten afkomstig van cursisten van de Viersprong Academy
  • Tips voor de Viersprong

1) Klachten van cliënten

Wij willen onze behandeling zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over genomen beslissingen of de wijze waarop medewerkers met u omgaan. Klachten van cliënten en hun naasten behandelen wij serieus en respectvol. Bespreek uw klacht eerst intern. U kunt uw klacht eerst bespreken met de betrokken medewerker. Lukt het niet om met de betrokken medewerker tot een oplossing te komen, dan kunt u in gesprek gaan met de zorgmanager van de afdeling. U kunt uw klacht ook bespreken met de patiëntenvertrouwenspersoon.

Wanneer u er met de betrokkenen niet uitgekomen bent, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de voorzitter Raad van Bestuur van de Viersprong (per post: Postbus 7, 4660 AA Halsteren of per mail: klachten@deviersprong.nl). Die onderzoekt de klacht, bemiddelt eventueel en neemt zo nodig maatregelen om de klacht op te lossen.

Als uw klacht niet tot een oplossing leidt

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan is de volgende stap het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie Cliënten. Ook kunt u een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (www.geschillencommissie.nl). Om een goede behandeling van een ingediende klacht te waarborgen, is een klachtenreglement vastgesteld. Familieleden en andere personen die in het kader van hun relatie contacten met de Viersprong onderhouden kunnen ook een klacht indienen tegen een gedraging of beslissing van een medewerker of van de instelling jegens henzelf.

Folder over klachtenbehandeling

Uitgebreide informatie en contactgegevens vindt u in de folder klachtenbehandeling voor cliënten van de Viersprong. U kunt deze folder ook opvragen via telefoonnummer 088-7656 200. De folder informeert u over de mogelijkheid tot het indienen van klachten met betrekking tot uw verblijf en behandeling.

2) Klachten van cursisten van de Viersprong Academy

Hier vindt u de klachtenprocedure en het klachtenformulier van de Viersprong Academy.

3) Tips?

Uw TIP maakt de Viersprong beter. Wij streven voortdurend naar optimale dienstverlening. Daarom zijn wij geïnteresseerd in de ervaringen die u met de Viersprong hebt opgedaan. Dit kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn. Door uw opmerkingen of tips met ons te delen, helpt u ons om de kwaliteit van de dienstverlening, waar nodig, te verbeteren. Download hier onze TIP-kaart. Deze is ook te vinden in de Viersprong op alle locaties. U kunt de ingevulde kaart inleveren bij de receptie van de Viersprong in Halsteren, of per post opsturen naar:

De Viersprong,
t.a.v. afdeling kwaliteit
Antwoordnummer 14006
4660 WE Halsteren

U kunt uw tip ook per mail aan ons doorgeven door een bericht te sturen aan info@deviersprong.nl