Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Eindtermen keuzestage

Doel van het keuzejaar psychotherapie in de Viersprong

In de bepalingen van de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) staat het volgende beschreven voor de keuzestage psychotherapie:

De keuzestage in de psychotherapie voldoet aan de volgende eisen:

  1. De stage duurt twaalf maanden.
  2. De aios is tijdens de stage actief betrokken bij de intake van tenminste twintig cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. In een stage poliklinische psychotherapie verricht hij/zij onder supervisie ten minste vijf psychotherapeutische behandelingen. Bij een stage klinische psychotherapie is hij/zij actief betrokken bij de behandeling van ten minste vijf cliënten.
  3. De aios vergroot zijn/haar theoretische kennis, inzicht en methodische vaardigheid ten aanzien van onderzoek en indicatiestelling van verschillende vormen van psychotherapie. De aios verkrijgt verdere kennis van en vaardigheid in het toepassen van de door hem in het bijzonder gekozen behandeltechniek. Een en ander is een voortzetting van de onderdelen van de basisopleiding psychotherapie, die de aios tijdens de opleiding klinische en poliklinische psychiatrie heeft gevolgd.
  4. De aios wordt tijdens de stage betrokken bij de research in de opleidingsinrichting. Bij het ontbreken daarvan wordt hij/zij begeleid bij een literatuurstudie over een specifiek psychotherapeutisch onderwerp.

Een belangrijk element van het keuzejaar is een psychotherapeutisch denkkader te leren toepassen op de praktijk van het klinisch werk. Vanuit het psychodynamische kader, geïntegreerd met elementen uit de cognitieve therapie, worden methodes en technieken toegepast in intake en psychotherapie.

Resultaat

Beoogd resultaat is dat de aios aan het einde van het keuzejaar heeft geleerd integratief te denken op verschillende niveaus (de individuele cliënt, de cliënt binnen het systeem van groep, kliniek, gezin en thuissituatie, en de wisselwerking tussen cliënten en staf) en op verschillende referentiekaders (met name het psychodynamische, het cognitieve en het groepsdynamische kader). De aios heeft vaardigheid opgedaan in het doen van psychotherapie, individueel en in een groep. Daarnaast is ervaring opgedaan met teamleiderschap. Deze ervaring heeft een theoretische onderbouwing gekregen middels milieutherapeutische literatuur.
De aios heeft zich een reflexieve attitude eigen gemaakt, heeft geleerd betekenis toe te kennen aan problemen binnen de cliënt, de staf en de wisselwerking daartussen en heeft geleerd te interveniëren op een manier waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

Terug naar Keuzestage psychotherapie voor AIOS