Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index

ThuisBest: combinatie van kortdurende gesloten jeugdzorg met Multi Systeem Therapie

Onderdeel van: Onderzoekslijn Systeeminterventies

Onderzoeksteam:
Dr. Rachel van der Rijken (Principal Investigator), Prof. dr. Ron Scholte (medeverantwoordelijke hoogleraar), Annemarieke Blankestein (junior onderzoeker).
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met SJSJ Almata en Stichting Prisma.

Startjaar: 2014

Contactpersoon: Annemarieke Blankestein
E-mail: annemarieke.blankestein@deviersprong.nl

Samenvatting
Het zorgtraject ThuisBest is bedoeld voor jongeren met dermate ernstige gedragsproblemen, dat een machtiging uithuisplaatsing gesloten jeugdzorg wordt uitgesproken. Het zorgtraject ThuisBest beoogt de jongere zo snel mogelijk weer terug te laten keren naar de thuissituatie en is een combinatie van kortdurende gedwongen uithuisplaatsing en Multi Systeem Therapie (MST). De jongere verblijft voor een periode van zes weken bij Almata Jeugdzorg Plus. Tijdens deze zes weken ondergaat de jongere een intensief en gestructureerd dagprogramma, waarvan ook onderwijs deel uitmaakt. De doelen voor zowel de jongere als de ouders/verzorgers zijn tijdens deze periode gericht op zo spoedig mogelijke terugkeer van de jongere naar huis. Wanneer de jongere terugkeert in het gezinssysteem, wordt direct gestart met MST. MST is een intensieve, ambulante behandeling gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal en delinquent gedrag, die dreigen uit huis geplaatst te worden of net uit huis geplaatst zijn geweest. MST richt zich op alle risicofactoren die samenhangen met dit probleemgedrag. MST ziet jongeren daarbij als onderdeel van hun omgeving die bestaat uit verschillende, onderling samenhangende systemen: familie, school, buurt, vrienden. Omdat jongeren in deze systemen participeren en erdoor worden beïnvloed, beschouwt MST niet alleen de jongere maar ook zijn omgeving als ‘cliënt’. Om resultaten te bereiken, vinden de interventies van MST plaats in alle systemen waarin de jongere participeert en bij de jongere zelf. Het primaire doel van het programma is antisociaal gedrag terug te dringen en zo (her)plaatsing in een justitiële jeugdinrichting (JJI) of instelling voor gesloten jeugdzorg (IGJ) te voorkomen.

ThuisBest is een nieuw zorgtraject, waarvan de effectiviteit nog niet is onderzocht. Daarom worden sinds de start van dit behandelprogramma gegevens verzameld over de doelgroep en de behandelresultaten. Deze gegevens worden gebruikt om het zorgtraject verder vorm te geven, de handleiding verder aan te scherpen en aanknopingspunten te bieden voor vervolgonderzoek, waarin de effectiviteit en kosteneffectiviteit van ThuisBest vergeleken zal worden met andere behandelvormen.

<- Onderzoek