Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index

Lid Raad van Bestuur

De Viersprong is een slagvaardige hoogspecialistische GGZ organisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en/of gezin, of bij wie deze problemen dreigen te ontstaan. De Viersprong is hierin grensverleggend door voortdurend te zoeken naar betere GGZ behandelingen. De Viersprong biedt GGZ cliënten het best mogelijke resultaat op basis van de laatste inzichten in het vakgebied. 

De Viersprong doet dit vanuit twee financieringsbronnen: de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.

Verspreid over het land zijn er 9 zorgcentra (Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Bergen op Zoom, Halsteren). De behandelingen worden gedaan bij de cliënten thuis, ambulant, in deeltijd en klinisch.
In toenemende mate worden behandelingen uitgevoerd in zorgcombinaties, daarbij inspelend op de wensen vanuit de financiers.

De Viersprong heeft het keurmerk TOPGGz Erkend voor de diagnostiek en het behandelaanbod van de hele GGZ instelling en hiermee landelijk aanzien opgebouwd. Er wordt alleen gewerkt met een selectie van de beste behandelprogramma’s die in hoge mate effectief, efficiënt, patiëntveilig en rendabel zijn. Voorbeelden zijn onder meer: Kortdurende Klinische Psychotherapie (KKP), Mentalization-Based Treatment (MBT), Multi Systeem Therapy (MST) en Therapeutische Psychologisch Onderzoek (TPO). De behandelmethoden zijn bewezen effectief.

Voor de komende jaren ambieert de Viersprong een voorloper te zijn in de ambulantisering van de zorg in een goede ketensamenwerking. Deze ambitie gaat gepaard met een gezonde groei waarbij het behoud van het hoog specialistisch karakter gepaard zal gaan met een steeds flexibeler marktvraag.

 Het aantal cliënten was in 2017 circa 4000 en het aantal medewerkers bedroeg per 31 december 2017 473. De totale omzet bedroeg in 2017 € 33,3 miljoen.

In 2019 streeft de Viersprong naar een omzet van circa € 42 miljoen, met meer dan 5.000 cliënten en ongeveer 530 medewerkers.

 Missie
“De Viersprong is specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin. Wij brengen een gezonde en veilige levensloopontwikkeling dichterbij voor kinderen, jongeren en volwassenen die ernstige problemen op het gebied van persoonlijkheid, gedrag of gezin hebben of dreigen te ontwikkelen.

Wij leveren daartoe hoog specialistische diagnostiek en behandeling en excelleren in de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe kennis, expertise en gerelateerde producten.

Wij zijn partners van onze cliënten en de samenleving. Samen met andere zorgaanbieders willen wij een landelijke dekking van specialistische expertise en netwerken voor disease management realiseren.”

 Visie
“Iedereen die ernstige problemen op het gebied van persoonlijkheid, gedrag en gezin heeft of dreigt te ontwikkelen is gebaat bij bewezen expertise, om die problemen te voorkomen, duurzaam te verhelpen of hanteerbaar te maken. Die expertise wordt idealiter zo vroeg, dichtbij, doelmatig en veilig mogelijk aangeboden. Grote meerwaarde is gelegen in de keuze voor de juiste professional en de toepassing van de beste methodiek op het juiste moment en op de juiste plaats, bij voorkeur in nauwe samenwerking met naastbetrokkenen. Door innovatieve productontwikkeling kunnen we in de toekomst nog vroeger, klantvriendelijker, doelmatiger en veiliger interveniëren.”

Kernwaarden
Klantgericht en professioneel – Passie voor resultaten – Stimuleren van zelfmanagement – Veiligheid voorop – Innovatie en inspiratie

Meer informatie is te vinden op www.deviersprong.nl

Governance
Als besturingsmodel hanteert De Viersprong het Zorgbrede Governancemodel 2017. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor het naleven van governance conform de Code.

De tweehoofdige raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie en hiermee onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en de realisatie van de strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur bestuurt de Viersprong gericht op haar maatschappelijke doelstelling. De maatschappelijke doelstelling is geborgd in een strategisch meerjarenplan en in de jaarplannen.

De raad van toezicht bestaat uit 5 leden. De samenwerkingsafspraken tussen bestuur en raad zijn vastgelegd in het reglement raad van toezicht en het reglement raad van bestuur. In 2017 is in kaart gebracht en besproken waar aanpassingen nodig zijn n.a.v. de nieuwe code; in 2018 zijn de reglementen geactualiseerd. Jaarlijks bespreken raad van toezicht en raad van bestuur de samenwerking binnen en tussen de raden. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

De organisatie heeft een ondernemingsraad en cliëntenraad. Er wordt gestreefd naar participatieve medezeggenschap.

  

Raad van bestuur
De tweehoofdige raad van bestuur heeft als uitgangspunt een collegiaal bestuursmodel met inachtneming van de positie van de voorzitter.

De voorzitter en het lid raad van bestuur hebben ieder hun eigen aandachtgebieden, maar zijn als bestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale bestuur van de organisatie en moeten elkaar als nodig kunnen vervangen.

De raad van bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor:

 • Lange termijnvisie en strategie
 • Zorginhoudelijk beleid en aansturing zorgcentra
 • Markt- en merkontwikkeling, inclusief strategische samenwerking
 • Financieel beleid en beheer; bewaken van de financiële positie, procesoptimalisatie en kostenbewustzijn
 • Bewaken van de hoge kwaliteitsstandaard van de evidence based zorg
 • Bewaken van verdere wetenschappelijke ontwikkeling en innovatie
 • Duurzaam personeelsbeleid anticiperend op de toekomst
 • Verbindingen leggen en samenwerkingsverbanden aangaan met andere instellingen in de keten, de gemeente en de politiek
 • Behartigen van de belangen in het maatschappelijke en politieke krachtenveld en zorg dragen voor profilering van de Viersprong
 • Verder ontwikkelen van de organisatie naar een stevig gefundeerde en slagvaardige organisatie
 • Bevorderen van transparantie en open communicatie waar mensen elkaar vanuit een positief kritische houding op gedrag aanspreken en laten aanspreken
 • Fungeren als leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor het management en scheppen van een inspirerend klimaat op grond waarvan medewerkers zich veilig voelen en verder kunnen ontwikkelen
 • Investeren in een constructieve samenwerkingsrelatie met de raad van toezicht evenals zorg dragen voor een adequate en tijdige informatievoorziening aan de raad van toezicht, zodat deze zijn taken goed kan vervullen
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van cliënten en medewerkers
 • Facilitair beleid
 • ICT-beleid

Van de raad van bestuur wordt verwacht dat zij:

 • Een goed team vormt
 • Helder, transparant en toegankelijk is
 • Voorbeeldgedrag toont
 • Voeling houdt met de medewerkers
 • Zorgt voor verbinding met, en openheid en veiligheid in de organisatie.
 • Kan denken in, en werken met scenario’s
 • Structuur aanbrengt
 • Koersvast en daarbij sturend is
 • Verbindt
 • Met passie De Viersprong vertegenwoordigt

Op dit moment heeft de voorzitter een inhoudelijk, wetenschappelijk profiel en het lid een bedrijfsmatig profiel. Met het vertrek van de huidige voorzitter heeft de raad van toezicht besloten het huidige lid, de heer Walter Franken, te benoemen als voorzitter. Hierdoor ontstaat een vacature voor een inhoudelijk lid raad van bestuur.

Aandachtgebieden voorzitter raad van bestuur/bedrijfsmatig profiel
Naast de gezamenlijke verantwoordelijkheden zijn de primaire aandachtgebieden van de voorzitter:

 • Jaarcyclus en bestuurlijke besluitvorming
 • Organisatieontwikkeling en management development
 • Financieel beleid
 • Zorgcontractering gemeenten en zorgverzekeraars
 • Stakeholdermanagement en relatiebeheer
 • Eerste aanspreekpunt OR en RvT
 • Compliance en Risk
 • Aansturing bestuursbureau, Finance, HR, Marketing & Verkoop, Informatievoorziening en de Facilitaire Dienst

Aandachtgebieden lid raad van bestuur/inhoudelijk profiel
Voor het aan te stellen nieuwe lid gelden naast de gezamenlijke verantwoordelijkheden de volgende primaire aandachtsgebieden:

 • Patiëntenzorg, inclusief kwaliteit, veiligheid en klachtenbehandeling
 • Eerste aanspreekpunt CR
 • Productontwikkeling, kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek
 • ROM en kwaliteitssystemen
 • Zorgpadontwikkeling en eHealth
 • Licenties (MST) en keurmerken (TOPGGz)
 • Universitaire samenwerkingsverbanden
 • Aansturing Research, Development & Education (RD&E)
 • Aansturing Geneesheer-Directeur, A-opleider en P-opleider

Functie-eisen lid raad van bestuur

 • Afgeronde relevante opleiding op academisch en bestuurlijk niveau
 • BIG-registratie als psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog
 • Aantoonbare ervaring met leidinggeven in een complexe omgeving
 • Doorgronde visie op professionele- en persoonlijke  ontwikkeling
 • Aantoonbare bedrijfsmatige en zorginhoudelijke resultaten
 • Strategisch inzicht
 • Visie op zorginhoudelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen in de GGZ
 • Visie op academisering en opleiding
 •  Kennis van (de ontwikkelingen in) het zorgstelsel en de financiering daarvan
 • Ervaring met onderhandelingen met de zorgverzekeraar en het ambtelijke en politieke speelveld
 • Beschikt over een relevant netwerk en weet dit verder uit te bouwen en te onderhouden

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Natuurlijk leider, verbinder en teamspeler
 • Krachtig, staat stevig in de schoenen en neemt de regie
 • Besluitvaardig, consistent en koersvast
 • Ondernemend en innovatief, zoekt continu naar mogelijkheden voor groei en verbetering en stimuleert dit bij anderen
 • Staat open voor nieuwe ideeën
 • Toegankelijk, kan snel schakelen tussen de verschillende geledingen van de organisatie
 • Communicatief, ook in externe relaties
 • Organisatiesensitief en transparant
 • Stressbestendig; komt ook onder druk tot integere besluiten
 • Zelfreflectie en relativeringsvermogen

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2).

Procedure
De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam. De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot.

Na de voorselectie worden de geschikte kandidaten gepresenteerd aan de selectiecommissie. Deze beslist vervolgens welke kandidaten zullen worden doorgeleid naar de adviescommissies.

Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.

Reacties graag vóór 18 januari  naar guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Contactpersoon
Guusje van der Schoot: 06 53669672
guusje@vandervlietvanderschoot.nl
Van der Vliet & Van der Schoot
Prinsengracht 650
1017 KV  Amsterdam
www.vandervlietvanderschoot.nl

Specificaties

Nummer 19.001
Locatie Halsteren
Aantal uur 36 uur per week
Afdeling Raad van Bestuur
Sluitingsdatum 17 januari 2019